Aktualno軼i   
   O szkole   
   Informacje   
   Sukcesy   
   Inne   
   Kontakt   
Gimnazjum imienia Jana Paw豉 II

ul. Ogrodowa 3a 98-355 Dzia這szyn woj. 堯dzkie

Tel.: (043) 841 31 97

E-mail:
prywatny@op.pl

   Lip Dub   
   Przyjaciel szko造   
Miasto i Gmina Dzia這szyn
Miasto i Gmina Dzia這szyn

    Program wychowawczy

PROGRAM WYCHOWAWCZY

GIMNAZJUM

W

DZIAΜSZYNIE

 

 

Szkolny program wychowawczy zawiera ca這軼iowy opis zada wychowawczych podejmowanych w szkole.

Obejmuje on:

·          powinno軼i wychowawcze b璠帷e wymiarem pracy edukacyjnej ka盥ego nauczyciela,

·          powinno軼i i tre軼i wychowawcze w豉軼iwe dla poszczeg鏊nych zaj耩 edukacyjnych,

·          powinno軼i wychowawc闚 klasowych,

·          wychowawcze tre軼i zawarte w statucie i regulaminie szkolnym,

·          harmonogram dzia豉 dora幡ych i okoliczno軼iowych,

·          zwyczaje i obyczaje szkolne,

·          zasady wsp馧pracy wychowawczej z rodzicami,

·          zasady wsp馧pracy wychowawczej z samorz康ami,

·          cele wychowawcze szkolnego samorz康u uczniowskiego.

 

 

Zestawy zada edukacyjnych d逝gofalowych Cele wychowawcze   jako Rezultat pracy wychowawczej nauczyciela Proces wychowawczy

1. Uczniowie znajduj w szkole 鈔odowisko wszechstronnego rozwoju osobowego

( w wymiarze intelektualnym, psychicznym, spo貫cznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym)

 

Ucze:

·          Opanuje materia nauczania zawarty            w podstawach programowych,

·          Samodzielnie przyswaja wiedz,

·         Potrafi korzysta ze wszystkich dost瘼nych 廝鏚e informacji,

·          Odpowiednio zachowuje si w ka盥ym 鈔odowisku                      ( rodzina, szko豉, instytucje kulturalne, ko軼i馧 i grupy r闚ie郾icze)

·          Potrafi wsp馧dzia豉 w grupie r闚ie郾iczej,

·          Rozr騜nia sytuacje, w kt鏎ych wyst瘼uje presja grupy,

·          Analizuje                  i modyfikuje swoje dzia豉nia w zale積o軼i     od potrzeb,

·          Dokonuje samokontroli                     i samooceny,

·          Dba o swoje zdrowie ( jest wolny od na這g闚 ),

·          Zna konsekwencje stosowania substancji uzale積iaj帷ych,

·          Zna korzy軼i p造n帷e z uprawiania sportu,

·          Zna zasady pracy umys這wej,

·          Ma wykszta販one poczucie pi瘯na,

·          Umie odr騜ni dobro od z豉,

·          Zna konsekwencje nieprzestrzegania podstawowych norm etycznych                         i moralnych,

·          Pos逝guje si kulturalnym j瞛ykiem,

Zdaje sobie spraw, 瞠 wyzwolenie w豉snej wyobra幡i to klucz do prze篡wania 鈍iata.

 

·          Realizacja program闚 nauczania na poszczeg鏊nych przedmiotach,

·          Poznanie zasad WSO,

·          Realizacja programu prozdrowotnego gimnazjum,

·          Realizacja programu kultury fizycznej,

·          Realizacja programu plastycznego,

·          Wychowanie moralne  i duchowe na lekcjach religii i innych przedmiotach,

·          Zwracanie uwagi na kultur j瞛yka             i wypowiedzi,

·          Stosowanie dost瘼nych 廝鏚e informacji,

·          Tworzenie przez uczni闚 pomocy dydaktycznych,

·          Udzia w rekolekcjach,

·          Udzia w konkursach przedmiotowych,

·          Zorganizowanie k馧ek przedmiotowych,

·          Realizacja programu edukacji czytelniczej i medialnej,

·          Udzia w apelach, imprezach szkolnych i pozaszkolnych,

·          Zaj璚ia z pedagogiem szkolnym,

·          Wsp馧praca z poradni psychologiczno-pedagogiczn i policja,

·          Udzia w zaj璚iach SKS i zawodach sportowych, wycieczkach,

·          Poruszanie zagadnie estetycznych i moralnych na godzinach wychowawczych, organizowanych w szkole imprezach,

·          Udzia we mszach 鈍i皻ych i innych uroczysto軼iach religijnych,

·          Dbanie o kultur s這wa w ka盥ej sytuacji i w ka盥ym miejscu,

·          Stosowanie pracy w grupach,

  Prowadzenie zaj耩 z komunikacji

2. Rozwijaj w sobie dociekliwo嗆 poznawcz ukierunkowan na poszukiwanie prawdy, dobra i pi瘯na na 鈍iecie.

Ucze:

·          Wyja郾ia, odwo逝j帷 si do w豉snych do鈍iadcze, poj璚ia: dobro, pi瘯no, sprawiedliwo嗆, pracowito嗆, tolerancja,

·          Wskazuje wzorce osobowe godne na郵adowania,

·          Nazywa, odr騜nia     i ocenia postawy po膨danie i niepo膨danie,

·          Odczuwa przyjemno嗆 i satysfakcj z kontaktu z literatur, plastyk i muzyk,

·          Rozmawia o mi這軼i w kategoriach dobra i pi瘯na,

·          Wskazuje wa積e warto軼i w 篡ciu spo貫cznym i narodowym,

·          Potrafi znale潭 i korzysta z wzorc闚 pozytywnych autorytet闚,

·          Umie warto軼iowa postawy w豉sne i innych ludzi,

·          Szczeg鏊nie piel璕nuje wa積e warto軼i w 篡ciu rodzinnym i narodowym,

·          Ma w豉sne obowi您ki, z kt鏎ych sam potrafi si rozliczy i zweryfikowa ich wype軟ienie,

·          Jest ciekawy 鈍iata i jego „pozytywnych” nowinek technicznych,

·          Rozwija w sobie wra磧iwo嗆 na kultur,

·          Umie komentowa i ocenia codzienne przyk豉dy z造ch i dobrych zachowa we wsp馧czesnym 鈍iecie,

Docenia pi瘯no przyrody i podejmuje dzia豉nia ekologiczne.

 

·          Stworzenie k馧ka samopomocy kole瞠雟kiej w klasach,

·          Organizowanie akcji np. „Sprz徠anie 鈍iata”,  „ 安i皻o Ziemi”,  „Miko豉jki”, przedstawie dla dzieci i rodzic闚,

·          Tworzenie grupy mediator闚 wewn徠rz klasy ( w陰cznie do rozstrzygania spor闚 w razie przejaw闚 przemocy, wandalizmu,   itp. )

·          Organizowanie konkurs闚, wystaw prac plastycznych,

·          Tworzenie grup teatralnych,

·          Organizowanie wycieczek do teatr闚 i muze闚,

·          Organizowanie wycieczek krajoznawczych            ( biwaki, rajdy ),

·          Ogl康anie film闚 i czytanie literatury traktuj帷ych o mi這軼i,

·          Dyskusje nt. „ Masmedia a prawda” w oparciu o teksty prasowe, audycje telewizyjne,

·          Zapraszanie na apele, k馧ka czy inne zaj璚ia os鏏, z kt鏎ych mo積a bra przyk豉d,

·          Systematyczne porz康kowanie obszaru wok馧 szko造, ukwiecanie klas,

·          Ukazywanie postaci historycznych, kt鏎e mog by autorytetem,

·          Wypowiedzi na temat wsp馧czesnego 鈍iata (wojny, polityka, biznes, przest瘼czo嗆),

·          Przygotowanie i inscenizacja fragment闚 ulubionej literatury,

·          Wskazywanie pi瘯na krajobrazu Polski i najbli窺zej okolicy oraz na r騜nych kontynentach (pi瘯no 鈍iata ro郵innego i zwierz璚ego),

·          Wyra瘸nie ekspresji w dziele plastycznym, obrazie, fotografii pod wp造wem pi瘯na przyrody,

·          Przyk豉d intersemiotyczny (wyra瘸nie uczu, wra瞠 z literatury w rysunku, doborze odpowiedniej muzyki),

·          Wypowiedzi o mi這軼i: rodzinnej, do drugiej p販i,

·          Poruszanie problematyki moralno軼i i etyki (np. media, 鈍iat dzisiaj, postacie ze : „鈍iecznika” ),

Podejmowanie problematyki regionalizmu w kontek軼ie pi瘯na i ekologii. 
3. Uczniowie maj 鈍iadomo嗆 篡ciowej u篡teczno軼i zar闚no poszczeg鏊nych przedmiot闚 szkolnych, jak i ca貫j edukacji na danym etapie.

Ucze:

·          Wykorzystuje umiej皻no軼i pos逝giwania si j瞛ykiem w r騜nych sytuacjach (np. Internet, kontakty osobiste, prasa, praca),

·          Zna swoje miejsce           w grupie, spo貫cze雟twie          i respektuje obowi您uj帷e zasady,

·          Zna podstawowe zasady ruchu drogowego i BHP,

·          Zna zasady  zdrowego stylu  篡cia, dba o kondycj  psychiczn i fizyczn,

·          Dba o rozw鎩  swojej osobowo軼i, doskonali si wszechstronnie,

·          Podejmuje  dzia豉nia na rzecz ochrony  鈔odowiska,

·          Umie w豉軼iwie zachowa si podczas uroczysto軼i szkolnych i pozaszkolnych,

·          Nab璠zie umiej皻no軼i    pisania CV i innych pism         lub formularzy,

·          Nab璠zie umiej皻no軼i autoprezentacji,

·          Zna zasady funkcjonowania pa雟twa demokratycznego,

·          Potrafi pos逝giwa si komputerem, sprz皻em RTV i AGD,

·          Poszukuje nowych zasad uczenia si i porozumiewania,

·          Jest asertywny i potrafi uzasadni w豉軼iwy wyb鏎, potrafi przyzna innym racje,

Umie wsp馧czu innym.

 

·          Organizowanie wycieczek, imprez kulturalnych, klasowych, okoliczno軼iowych i charytatywnych,

·          Zapewnienie dost瘼u do Internetu, TV Satelitarnej i innych medi闚,

·          Przygotowanie i udzia w konkursie Bezpiecze雟twa Ruchu Drogowego,

·          Przeprowadzenie szkolenia i egzaminu na Kart Rowerow i Motorowerow,

·          Udzia w zaj璚iach sportowych, zawodach i rekreacji,

·          Udzia w k馧kach zainteresowa (teatralne, muzyczne),

·          Udzia w akcjach ekologicznych, sadzenie drzew,

·          Obserwowanie otoczenia – przejmowanie pozytywnych wzor闚 zachowa,

·          Ankietowanie uczni闚 nt. stopnia wiedzy o samorz康no軼i i demokracji i wyci庵anie wniosk闚 realizowanych p騧niej na lekcjach,

·          Warto軼iowanie cel闚 篡ciowych,

·          Improwizowanie „scenek” r騜nych sytuacji 篡ciowych, stawianie przed uczniami problem闚 nieznanych im wcze郾iej,

·          Zapoznawanie i egzekwowanie zasad wsp馧篡cia spo貫cznego,

·          Robienie przerw 鈔鏚lekcyjnych, wietrzenie sali,

·          Pogadanki na temat zdrowego od篡wiania si, potrzeby dbania o sprawno嗆 fizyczn i psychiczn, szkodliwo嗆 u篡wek, higieny pracy umys這wej, technik relaksacyjnych,

·          U鈍iadomienie konieczno軼i dbania o 鈔odowisko,

·          Zach璚anie uczni闚 do podejmowania nowych zada, rozwijania swoich zainteresowa,

·          Wskazywanie zagro瞠 prawnych, moralnych, etycznych, religijnych,

·          Wyszukiwanie informacji z r騜nych 廝鏚e,

Praktyczne zastosowanie wiedzy poprzez np. budowanie modeli.
4. Uczniowie staj si coraz bardziej samodzielni w d捫eniu do dobra w jego wymiarze zar闚no indywidualnym jak i spo貫cznym, godz帷 umiej皻nie d捫enia do dobra w豉snego z dobrem innych, odpowiedzialno嗆 za siebie i za innych, wolno嗆 w豉sn i wolno嗆 innych.

Ucze:

·          Odr騜nia dobro od z豉,

·          Dostrzega i reaguje na krzywd drugiego cz這wieka,

·          Potrafi by odpowiedzialny (za siebie),

·          Jest tolerancyjny ( szanuje pogl康y, wyznanie innych ),

·          Potrafi samodzielnie podejmowa wa積e dla niego lub grupy decyzje,

·          Rozumie poj璚ie „wolno嗆”,

·          Potrafi godzi wolno嗆 w豉sn z wolno軼i innych,

·          Potrafi zachowywa si asertywnie,

·          Zna przyczyny konflikt闚,

·          Dostrzega potrzeb uczenia si j瞛yk闚 obcych,

·          Potrafi zawiera kompromisy,

Potrafi obiektywnie ocenia sytuacj.

 

·          Opracowywanie - razem z uczniami – kontrakt闚 klasowych,

·          Opracowanie i przeprowadzenie ankiety nt. „ Czy potrafisz odmawia?”

·          Przeprowadzenie ankiety dotycz帷ej samorz康no軼i w naszej szkole,

·          Zbi鏎ka odzie篡, s這dyczy, zabawek dla dzieci z domu dziecka, z rodzin patologicznych,

·          Przygotowanie przedstawienia teatralnego ukazuj帷ego warto軼i moralne,

·          „Europa bli瞠j nas” – przygotowanie przez uczni闚 programu o pa雟twach europejskich,

·          Wycieczki  krajoznawcze np. Za喚cza雟ki Park Krajobrazowy, Szlak Orlich Gniazd,

·          Kszta速owanie u uczni闚 zachowa asertywnych,

·          Wzmacnianie wi瞛i klasowych ( wycieczki, ogniska, dyskoteki ),

·          Kszta速owanie w豉軼iwej postawy kibica, uczestnika wycieczki, widza, zawodnika,

·          Poszukiwanie wzor闚 zachowa na przyk豉dzie bohater闚 literackich,

·          Przyk豉dy postaw negatywnych i pozytywnych,

·          Prowadzenie dyskusji na temat tolerancji, odpowiedzialno軼i, praw cz這wieka w oparciu o wybrane utwory literackie, film, teatr, oraz artyku造 prasowe,

·          Zapoznanie uczni闚 z regulaminem poszczeg鏊nych pracowni przedmiotowych,

·          Kszta販enie odpowiedzialno軼i za wyniki w nauce i zachowaniu,

·          Zapoznanie uczni闚 z przepisami BHP,

·          Przedstawienie przyczyn i skutk闚 konflikt闚 zbrojnych na przestrzeni wiek闚, na ca造m 鈍iecie,

·          Zapoznanie z r騜nymi wyznaniami, grupami etnicznymi i j瞛ykami,

·          Zapoznanie uczni闚 z histori naszego rejonu i kraju, z dziedzictwem kulturowym, przyrodniczym,

·          Analiza i ocena praw i obowi您k闚 ucznia zawartych w statucie szko造, WSO i innych dokumentach,

·          Zapoznanie uczni闚 z kryteriami ocen z poszczeg鏊nych zaj耩 edukacyjnych,

·          Przestrzeganie zasad dyscypliny na lekcjach,

Respektowanie przepis闚 gier sportowych.
5. Uczniowie poszukuj, odkrywaj i d捫 na drodze rzetelnej pracy do osi庵ni璚ia wielkich cel闚 篡ciowych i warto軼i wa積ych dla odnalezienia w豉snego miejsca w 鈍iecie.

Ucze:

·          Ma poczucie prawdy, pi瘯na, sprawiedliwo軼i,

·          Poszukuje swego miejsca w 鈍iecie              ( w szkole, 鈔odowisku, ojczy幡ie, rodzinie),

·          Pracuje nad w豉snym charakterem,

·          Szanuje cudze pogl康y i „inno嗆” drugiego cz這wieka                         ( pod warunkiem, 瞠 jego zachowanie nie wykracza poza zwyczajowo przyj皻e normy etyczne ),

·          Zna swoj warto嗆, ma szacunek do samego siebie,

·          Jest asertywny,

·          Szanuje prac w豉sn i innych ludzi,

·         Jest odpowiedzialny za swoje czyny i s這wa,

·          D捫y do  samodoskonalenia si,

·          Zna swoje upodobania, mocne i s豉be strony oraz predyspozycje do wykonywania przysz貫go zawodu,

·          Jest tolerancyjny,

·          Jest sumienny, pracowity, rzetelny             i uczciwy,

·          Jest wra磧iwy na potrzeby drugiego cz這wieka,

·          Troszczy si o swoje 鈔odowisko,

·          Rozwija postaw spo貫czn,

·          Rozwija uczucia patriotyczne,

Umie korzysta z nowoczesnych 廝鏚e informacji.
 • Organizowanie konkurs闚, wystaw prac  plastycznych, spotka, dyskotek, imprez okoliczno軼iowych, apeli, turniej闚,
 • Opracowywanie i analizowanie ankiet,
 • Organizowanie pomocy na rzecz innych, np. w陰czanie si w og鏊nopolskie i 鈔odowiskowe akcje, zbieranie dar闚 dla ubogich i potrzebuj帷ych,
 • Uczestniczenie w zaj璚iach organizowanych przez PPP w Dzia這szynie,
 • Uczestniczenie  w rekolekcjach, ruchu oazowym,
 • Organizowanie wycieczek krajowych i zagranicznych,
 • Praca w Samorz康zie Uczniowskim, dzia豉lno嗆 w sklepiku szkolnym,
 • Rozwijanie w豉snego hobby ( informatyka, sport, muzyka ), udzia w k馧kach zainteresowa,
 • Analizowanie i ocenianie post瘼owania bohater闚 literackich i historycznych,
 • Analizowanie w豉snych i cudzych zachowa, wyci庵anie wniosk闚 i dokonywanie zmian w post瘼owaniu,
 • Poznawanie innych religii,
 • Analizowanie problem闚 wsp馧czesnego 鈍iata,
 • Mobilizowanie i zach璚anie uczni闚 do publicznego wypowiadania si i obrony w豉snego s康u,
 • Wyzwalanie aktywno軼i uczni闚 w kierunku samopoznania, samooceny,
 • Uczenie sumienno軼i, rzetelno軼i, odpowiedzialno軼i i punktualno軼i,
 • Ustalenie i okre郵enie obowi您uj帷ych w grupie    ( szkole, 鈔odowisku, spo貫cze雟twie, rodzinie ) norm moralnych i etycznych,
 • Solidarno嗆 w wykonywaniu powierzonych zada,
Uczenie dyscypliny.

 

6. Uczniowie ucz si szacunku dla dobra wsp鏊nego jako postawy 篡cia spo貫cznego oraz przygotowuj si do 篡cia w rodzinie, w spo貫czno軼i lokalnej w pa雟twie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kszta速owania postaw patriotycznych.

Ucze:

 • Przestrzega wsp鏊nie ustalonych norm zachowania,
 • Szanuje mienie szkolne,
 • Jest asertywny,
 • Zna i szanuje tradycje,
 • Potrafi dokona wyboru w豉軼iwych warto軼i zwi您anych z rodzin, spo貫czno軼i szkoln       i lokaln,
 • Zna i szanuje symbole narodowe,
 • Zna utworzy literackie o charakterze patriotycznym,
 • Zna bohater闚 narodowych,
 • Ma 鈍iadomo嗆 przynale積o軼i narodowej,
 • Zna histori rejonu ( ma貫j ojczyzny ),
 • Pami皻a o wybitnych        i zas逝穎nych postaciach swojego rejonu,
 • Okazuje szacunek osobom starszym,
Zna swoje miejsce w rodzinie.

 

 • Zapoznanie uczni闚 ze wsp鏊nie ustalonymi prawami i obowi您kami, regulaminem oceniania, promowania i klasyfikowania uczni闚 oraz z regulaminem pracowni przedmiotowych,
 • Promowanie na lekcjach wiedzy o spo貫cze雟twie i godzinach wychowawczych postawy asertywno軼i,
 • Wpajanie nawyk闚 kulturalnego zachowania si, szanowania siebie i r闚ie郾ik闚 oraz poszanowania mienia szkolnego,
 • Poznawanie historii naszego regionu, narodu, kraju,
 • Ukazywanie sensowno軼i w豉軼iwych wybor闚 moralnych i ich skutk闚 dla siebie, rodziny, Polski,
 • Interpretacja utwor闚 literackich,
 • Przygotowywanie klasowych wigilii,
 • Uczczenie i dyskusja nt. 鈍i皻a matki, ojca, babci i dziadka,
 • Wsp鏊ne ustalenie jak mo積a zapobiega nieprzestrzeganiu obowi您ku szkolnego i niedostosowaniu spo貫cznemu,
 • Zorganizowanie pomocy uczniom zagro穎nym          ( zaj璚ia dydaktyczno-wychowawcze ),
 • Organizacja sprz徠ania szko造 i teren闚 wok馧 niej,
 • Aktywny udzia uczni闚 w akademiach i uroczysto軼iach o charakterze patriotycznym,
 • Zorganizowanie konkurs闚 o historii regionu,
 • Wykonywanie  klasowych i szkolnych gazetek uwzgl璠niaj帷ych wa積iejsze rocznice patriotyczne i histori regionu,
Organizacja wycieczek do teatru, kina, muze闚, izby pami璚i narodowej.
7. Uczniowie przygotowuj si do rozpoznawania warto軼i moralnych, dokonywania wybor闚 i hierarchizacji warto軼i oraz maj mo磧iwo嗆 doskonalenia si.

Ucze:

 • Umie rozpozna warto軼i moralne,
 • Odr騜nia dobro od z豉,
 • Tworzy hierarchi warto軼i,
 • Stosuje w wypowiedziach zwroty grzeczno軼iowe,
 • Potrafi dokonywa w豉軼iwych wybor闚,
 • Umie kierowa w豉snym rozwojem w sferze moralnej (doskonali j),
 • Zna mo磧iwo軼i doskonalenia si i wie gdzie szuka pomocy.

 

 • Przekazywanie og鏊noludzkich norm etycznych zawartych w Dekalogu Deklaracji Praw Cz這wieka,
 • W豉軼iwa ocena postaci literackich, rzeczywistych i historycznych,
 • Stwarzanie mo磧iwo軼i uto窺amiania si z pozytywnymi wzorcami,
 • Obserwacja zachowa uczni闚 na lekcji,
 • Dotrzymywanie termin闚 i um闚,
 • Planowanie dla siebie zada na okre郵ony czas i wywi您ywanie si z nich,
 • Poszukiwanie nowych rozwi您a,
 • Zapoznanie uczni闚 z prawem moralnym,
 • Informowanie o organizacjach, instytucjach, osobach udzielaj帷ych pomocy w trudnych sytuacjach,
 • Ocena zachowania w nowych sytuacjach, analizowanie zdarze i ich przyczyn,
 • Ocena zachowania podczas apeli, uroczysto軼i szkolnych, dyskotek, itp.,
 • Kulturalne nawi您ywanie kontakt闚,
 • Tworzenie arkuszy samooceny,

·        Stwarzanie mo磧iwo軼i uczestnictwa w ruchach oazowych, grupach dyskusyjnych, spotkaniach w klubie AA,

Organizowanie konkurs闚 biblijnych, wiedzy etycznej, obywatelskiej, filozoficznych.
8. Uczniowie kszta速uj w sobie postaw dialogu, umiej皻no嗆 s逝chania innych i rozumienia ich pogl康闚; potrafi wsp馧dzia豉 i wsp馧tworzy w szkole wsp鏊not nauczycieli i uczni闚.

Ucze:

 • Zna i stosuje r騜ne sposoby prowadzenia dialogu i dyskusji,
 • Umie s逝cha innych ludzi,
 • Potrafi polemizowa, wyja郾i w豉sne stanowisko, wyst徙i na forum klasy i szko造,
 • Potrafi nawi您a, podtrzymywa kontakt      i wsp馧prac z innymi osobami,
 • Szanuje cudze pogl康y, jest tolerancyjny,
 • Potrafi broni swojego stanowiska,
 • Zna zasady kulturalnej dyskusji,
 • Jest obiektywny w ocenie cudzych i swoich pogl康闚,
 • Zna zasady negocjacji       i umie je zastosowa,
 • Zna sposoby rozwi您ywania konflikt闚 i potrafi si porozumiewa,
Potrafi p鎩嗆 na kompromis.

 

 • Zorganizowanie zainteresowa, zaj耩 wyr闚nawczych,
 • Organizowanie akademii okoliczno軼iowych,
 • Udzia w pracach Samorz康u Uczniowskiego, Samorz康u Klasowego, sklepiku szkolnego,
 • Organizowanie imprez klasowych i szkolnych, ognisk, wycieczek, akcji dobroczynnych,
 • Budowanie wi瞛i klasowych podczas wycieczek i wsp鏊nych imprez klasowych,
 • Uczenie kultury dyskusji,
 • Uczestniczenie w seansach filmowych i spektaklach teatralnych,
 • Spotkania i wywiady przeprowadzone przez uczni闚,
 • Odgrywanie scenek maj帷ych na celu sposoby porozumiewania si w r騜nych sytuacjach,
 • 鑿iczenia w wyra瘸niu w豉snych emocji i odczu   ( tworzenie komunikatu „Ja” ),
 • Organizacja dyskusji, debat, negocjacji w zwi您ku z rozwi您ywaniem problem闚, ocen postaci   ( bohater闚 literackich, historycznych, odkrywc闚, przedstawicieli 篡cia publicznego ),
 • Zbieranie informacji zwrotnej – wykszta販enie nawyku udzielania i przyjmowania informacji,
 • Propagowanie zasad prawid這wej komunikacji interpersonalnej,
 • Praca w grupach,
 • Przeprowadzenie lekcji z wykorzystaniem metody dramy,
Wyra瘸nie pogl康闚 na okre郵ony temat, np. rozumienia utworu literackiego, przyczyn konflikt闚 zbrojnych, spo貫cznych, religijnych.