Aktualno軼i   
   O szkole   
   Informacje   
   Sukcesy   
   Inne   
   Kontakt   
Gimnazjum imienia Jana Paw豉 II

ul. Ogrodowa 3a 98-355 Dzia這szyn woj. 堯dzkie

Tel.: (043) 841 31 97

E-mail:
prywatny@op.pl

   Lip Dub   
   Przyjaciel szko造   
Miasto i Gmina Dzia這szyn
Miasto i Gmina Dzia這szyn

     Statut szko造 i WSO
Za陰cznik nr 1 do Uchwa造  nr XII/98/99
Rady Miasta i Gminy w Dzia這szynie
z dnia 30 sierpnia 1999 roku

STATUT
 Gimnazjum

im. Jana Paw豉 II
W DZIAΜSZYNIE

 

I. Og鏊ne wiadomo軼i o Gimnazjum w Dzia這szynie

1

1.      Typ szko造: Gimnazjum.

2.      Nazwa szko造: Gimnazjum im. Jana Paw豉 II w Dzia這szynie.

3.      Siedziba Gimnazjum: Dzia這szyn ul. Ogrodowa 3a

4.      Gimnazjum jest publiczn, obowi您kow szko陰, kt鏎a:

1)      zapewnia bezp豉tne nauczanie w zakresie ramowych plan闚 nauczania,

2)      zatrudnia nauczycieli posiadaj帷ych kwalifikacje okre郵one w odr瑿nych przepisach,

3)      realizuje okre郵one przez MEN zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczni闚,

5.      Ustalona nazwa gimnazjum u篡wana jest w pe軟ym brzmieniu na piecz璚iach i stemplach.

2

1.      Organem prowadz帷ym Gimnazjum jest Gmina Dzia這szyn ,

2.      Gimnazjum jest jednostk bud瞠tow,

3.      Nadz鏎 pedagogiczny nad gimnazjum sprawuje Kurator O鈍iaty w υdzi,

3a  Nadz鏎 nad dzia豉lno軼i gimnazjum w zakresie spraw finansowych i administracyjnych

      sprawuje organ prowadz帷y szko喚.

3b. Obs逝g finansowo-ksi璕ow gimnazjum wykonuje Urz康 Miasta i Gminy w Dzia這szynie

4.      Cykl kszta販enia w gimnazjum trwa trzy lata,

5.      Do Gimnazjum przyjmowani s:

a)      z urz璠u absolwenci szk馧 podstawowych, zamieszkali w obwodzie gimnazjum,

b)      na pro軸 rodzic闚 ( prawnych opiekun闚 ) absolwent闚 sze軼ioletnich szk馧 podstawowych zamieszka造ch poza obwodem danego gimnazjum , w przypadku gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami ,

c)      w przypadku wi瘯szej liczby kandydat闚 spoza obwodu danego gimnazjum list kandydat闚 ustala si w/g  nast瘼uj帷ych kryteri闚 :

c.1. 鈔ednia ocen po I semestrze klasy VI oraz na 鈍iadectwie uko鎍zenia szko造

                  podstawowej

c.2  ocena zachowania ucznia po I semestrze klasy VI oraz na 鈍iadectwie uko鎍zenia

                  szko造 podstawowej

c.3. kolejno嗆 wp造wu poda rodzic闚 ( prawnych opiekun闚 )

6.      Gimnazjum mo瞠 prowadzi klasy o poszerzonym programie edukacyjnym.

 

II. Cele i zadania gimnazjum.

3

Gimnazjum realizuje cele i zadania okre郵one w ustawie o systemie o鈍iaty z dnia          7 wrze郾ia 1991 roku oraz przepisach wydanych na jej podstawie.

Kieruje si w swojej dzia豉lno軼i zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, wskazaniami zawartymi w Mi璠zynarodowych Konwencjach i Deklaracjach Praw Cz這wieka i Praw Dziecka. W szczeg鏊no軼i :

1.      Umo磧iwia zdobycie wiedzy i umiej皻no軼i niezb璠nych do uzyskania 鈍iadectwa uko鎍zenia szko造

2.      Kszta速uje 鈔odowisko wychowawcze sprzyjaj帷e realizowaniu cel闚 i zasad okre郵onych w ustawie, uwzgl璠niaj帷 warunki szko造 i wiek uczni闚.

3.      Sprawuje opiek nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz mo磧iwo軼i szko造.

4.      Zapewnia bezp豉tne nauczanie w zakresie podstawowego programu nauczania.

4

Spos鏏 realizacji zada wynikaj帷ych z ustawy.

1.      Gimnazjum w swoich dzia豉niach dydaktyczno-wychowawczych kieruje si dobrem uczni闚, trosk o ich zdrowie, poszanowaniem godno軼i osobistej ucznia.

2.      Umo磧iwia uczniom podtrzymanie to窺amo軼i narodowej - polskiej, j瞛ykowej i religijnej.

3.      Gimnazjum uznaj帷 prawo rodzic闚 do religijnego wychowania dzieci, organizuje nauk religii na 篡czenie rodzic闚.

4.      Gimnazjum udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

5.      Wychowawcy, nauczyciele oraz pracownicy szko造 i m這dzie otaczaj szczeg鏊n opiek uczni闚 niepe軟osprawnych.

6.      W miar posiadanych mo磧iwo軼i gimnazjum umo磧iwia rozwijanie zainteresowa uczni闚 organizuj帷 ko豉 zainteresowa i inne formy zaj耩 pozalekcyjnych.

5

Uwzgl璠niaj帷 wiek uczni闚 i potrzeby 鈔odowiskowe oraz obowi您uj帷e w szko豉ch przepisy bhp, gimnazjum podejmuje nast瘼uj帷e zadania :

1.      Za bezpiecze雟two uczni闚 w czasie zaj耩 obowi您kowych i nadobowi您kowych odpowiada nauczyciel prowadz帷y te zaj璚ia, opiekun zespo逝 lub organizacji. Przy wyj軼iu (wyje寮zie) z uczniami poza teren szkolny w obr瑿ie tej samej miejscowo軼i opiek sprawuje jeden nauczyciel dla grupy 30 uczni闚, natomiast przy wyj軼iu ( wyje寮zie ) poza miejscowo嗆 b璠帷 siedzib gimnazjum - jeden opiekun dla grupy 15 uczni闚.

2.      Podczas wycieczek rowerowych musi by zapewniona opieka co najmniej dw鏂h

      opiekun闚 ( na pocz徠ku i ko鎍u wycieczki ) nawet je郵i jest mniej ni 15 uczestnik闚 .

      Powy瞠j 24 uczestnik闚 nale篡 zapewni kolejnego opiekuna .

3.      Za bezpiecze雟two dzieci przed lekcjami, w czasie przerw i po zako鎍zeniu zaj耩 do chwili opuszczenia gimnazjum odpowiadaj nauczyciele pe軟i帷y dy簑r.

4.      Dy簑ry pe軟i wszyscy nauczyciele proporcjonalnie do czasu pracy, w ilo軼i zapewniaj帷ej pe軟e bezpiecze雟two uczni闚. W przypadku, gdy nauczyciel dy簑ruj帷y jest nieobecny, dy簑r pe軟i nauczyciel zast瘼uj帷y go na lekcjach lub osoba wskazana przez dyrekcj szko造

5.      Otoczenie opiek uczni闚 z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narz康闚 ruchu, s逝chu i wzroku spoczywa na wychowawcy i uczniach tej klasy, do kt鏎ej dany ucze ucz瘰zcza.

 

 

III. Organy szko造 i ich zadania

 

6

1. Organami szko造 s :

a)      dyrektor szko造, kt鏎ego powo逝je Burmistrz Miasta i Gminy w drodze konkursu

b)      rada pedagogiczna

c)      rada rodzic闚

d)      rada szko造 po utworzeniu

e)      samorz康 uczniowski

 

Zakres obowi您k闚 i uprawnie dyrektora

7

1.      Zakres obowi您k闚 i uprawnie dyrektora szko造 wynika z ustawy z dnia 07.09.1991 roku  o systemie o鈍iaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 )

2.      Dyrektor szko造 w szczeg鏊no軼i :

2.1. kieruje dzia豉lno軼i szko造 i reprezentuje j na zewn徠rz,

2.2. sprawuje nadz鏎 pedagogiczny

2.3. sprawuje opiek nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

       psychofizycznego poprzez aktywne dzia豉nia prozdrowotne

2.4. realizuje uchwa造 organ闚 gminy, rady szko造 oraz rady pedagogicznej , podj皻e w

       ramach ich kompetencji stanowi帷ych

2.5. dysponuje 鈔odkami okre郵onymi w planie finansowym szko造 zaopiniowanym przez

        rad szko造 i po uzgodnieniu z organem gminy oraz ponosi odpowiedzialno嗆 za ich 

        prawid這we wykorzystanie a tak瞠 mo瞠 organizowa administracyjn, finansow

        i gospodarcz obs逝g szko造.

2.6. wykonuje inne zadania wynikaj帷e z przepis闚 szczeg鏊nych

2.7. wsp馧dzia豉 ze szko豉mi wy窺zymi oraz zak豉dami kszta販enia nauczycieli w 

       organizacji praktyk pedagogicznych .

2.8. odpowiada za w豉軼iw organizacj i przebieg egzamin闚 przeprowadzanych w

        szkole .

3.      Dyrektor szko造 podejmuje decyzj w sprawie :

3.1. zezwole na spe軟ianie obowi您ku szkolnego przez dziecko poza szko陰 na wniosek 

       rodzic闚

3.2. sprawowania kontroli spe軟iania obowi您ku szkolnego przez dzieci zamieszkuj帷e w

       obwodzie szko造

3.3. powierzania funkcji wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych w szkole (po

       zasi璕ni璚iu opinii organu prowadz帷ego szko喚, rady szko造 oraz rady pedagogicznej

3.4. skre郵ania uczni闚 z listy uczni闚 w przypadkach okre郵onych w statucie szko造 na

       podstawie uchwa造 rady pedagogicznej po zasi璕ni璚iu opinii samorz康u 

       uczniowskiego

3.5. wyra瞠nia zgody na podj璚ie dzia豉lno軼i przez stowarzyszenia i organizacje (po

       uprzednim uzgodnieniu warunk闚 tej dzia豉lno軼i oraz po uzyskaniu pozytywnej 

       opinii rady szko造).

3.6. wstrzymania wykonania uchwa niezgodnych z prawem i niezw這cznie powiadamia

      organ prowadz帷y szko喚 oraz organ sprawuj帷y nadz鏎 pedagogiczny. Decyzja organu 

      sprawuj帷ego nadz鏎 pedagogiczny jest ostateczny.

 

4.      Dyrektor jest kierownikiem zak豉du pracy dla zatrudnionych w szkole pracownik闚              i decyduje w sprawach :

4.1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracownik闚 szko造

4.2. przyznawania nagr鏚 oraz wymierzania kar porz康kowych nauczycielom i innym

       pracownikom szko造

4.3 wyst瘼owania z wnioskami, po zasi璕ni璚iu opinii rady pedagogicznej i rady 

      szko造, w sprawach odznacze, nagr鏚 i innych wyr騜nie dla nauczycieli oraz 

      pozosta造ch pracownik闚 szko造

5.      Dyrektor szko造 w wykonywaniu swoich zada wsp馧pracuje z rad szko造, rada pedagogiczn, rodzicami i samorz康em uczniowskim.

6.      Dyrektor szko造 jest przewodnicz帷ym rady pedagogicznej ; zwo逝je i przewodniczy posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

7.      Dyrektor szko造 przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej ni dwa razy w roku szkolnym, og鏊ne wnioski wynikaj帷e ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o dzia豉lno軼i szko造.

8.      W ka盥y przypadku, w kt鏎ym jedn ze stron jest dyrektor szko造, sp鏎 rozstrzyga w zale積o軼i od charakteru sprawy, organ prowadz帷y lub organ sprawuj帷y nadz鏎 pedagogiczny nad szko陰, kt鏎ych decyzje s ostateczne.

9.      W przypadku nieobecno軼i dyrektora szko造 zast瘼uje go wicedyrektor .

8

1.      Ustalanie oceny pracy nauczyciela (w tym tak瞠 nauczycieli pe軟i帷ych funkcje kierownicze) odbywa si zgodnie z rozporz康zeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2000 roku  w sprawie kryteri闚 i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela , trybu post瘼owania odwo豉wczego oraz sk豉du i sposobu powo造wania zespo逝 oceniaj帷ego          ( Dz. U. Nr 98 , poz. 1066 ze zmianami) :

a)      praca nauczyciela, z wyj徠kiem nauczyciela sta篡sty, podlega ocenie. Ocena pracy nauczyciela mo瞠 by dokonana w ka盥ym czasie, nie wcze郾iej jednak ni po up造wie roku od dokonania oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego, o kt鏎ej mowa w art. 9c ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006r.          Nr 97, poz. ze zmianami ), z inicjatywy dyrektora szko造 lub na wniosek:

a.1. nauczyciela,

a.2. organu sprawuj帷ego nadz鏎 pedagogiczny,

a.3. organu prowadz帷ego szko喚,

a.4. rady szko造,

a.5 rady rodzic闚.

b)      oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szko造, kt鏎y przy jej dokonywaniu mo瞠 zasi璕n望 opinii samorz康u uczniowskiego,

c)      ocena pracy nauczyciela ma charakter opisowy i jest zako鎍zona stwierdzeniem uog鏊niaj帷ym wed逝g skali okre郵onej w art. 6a, ust 4 ustawy - Karty Nauczyciela,

d)      od ustalonej oceny pracy w terminie 14 dni od jej dor璚zenia przys逝guje nauczycielowi prawo wniesienia odwo豉nia za po鈔ednictwem dyrektora szko造 do organu sprawuj帷ego nadz鏎 pedagogiczny nad szko陰,

e)      do zespo逝 oceniaj帷ego odwo豉nie wchodzi przedstawiciel rady pedagogicznej. Wybory do zespo逝 odbywaj si w g這sowaniu tajnym w obecno軼i ponad po這wy cz這nk闚 rady (50% + 1),

f)        wybrany zostaje ten kandydat, kt鏎y uzyska najwi瘯sz liczb g這s闚. Przy r闚nej ilo軼i g這s闚 uzyskanych przez kandydat闚 zarz康za si ponownie g這sowanie.

 

2.      Ocen dorobku zawodowego nauczyciela za okres sta簑 ustala, z uwzgl璠nieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela, dyrektor szko造:

a)      w przypadku nauczyciela sta篡sty i nauczyciela kontraktowego - po zapoznaniu si z projektem oceny opracowanym przez opiekuna sta簑 i po zasi璕ni璚iu opinii rady rodzic闚,

b)      w przypadku nauczyciela mianowanego - po zasi璕ni璚iu opinii rady rodzic闚,

c)      opinia rady rodzic闚 powinna by sporz康zona w ci庵u 14 dni w formie pisemnej,

d)      nie przedstawienie opinii rady rodzic闚 nie wstrzymuje post瘼owania o  kt鏎ym mowa w pkt. 2.

3.      Dyrektor szko造 sprawuje opiek nad m這dzie膨 ucz帷 si w szkole. Jest odpowiedzialny w szczeg鏊no軼i za:

a)      dydaktyczny i wychowawczy poziom szko造,

b)      realizacj zada zgodnie z uchwa豉mi rady pedagogicznej i rady szko造, podj皻ymi w ramach ich kompetencji stanowi帷ych oraz zarz康zeniami organ闚 nadzoruj帷ych szko喚,

c)      tworzenie warunk闚 do rozwijania samorz康nej i samodzielnej pracy uczni闚

     i wychowank闚,

d)      zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zada i ich doskonaleniu zawodowym,

e)      zapewnienie w miar mo磧iwo軼i odpowiednich warunk闚 organizacyjnych do realizacji zada dydaktycznych i opieku鎍zo-wychowawczych,

4.      Nawi您anie stosunku pracy z nauczycielem,

5.      Kierowanie nauczyciela mianowanego na badania przed komisj lekarsk do spraw inwalidztwa i zatrudnienia,

6.      Rozwi您anie umowy o prac w przypadku ustalenia negatywnej oceny pracy,

7.      Udzielanie urlopu dla poratowania zdrowi,

8.      Przenoszenie w stan nieczynny,

9.      Mo磧iwo嗆 zawieszenia nauczyciela w pe軟ieniu obowi您k闚 w przypadku wszcz璚ia post瘼owania karnego lub gdy z這穎no wniosek o wszcz璚ie post瘼owania dyscyplinarnego.

 

Rada pedagogiczna i jej kompetencje:

9

1.      W szkole dzia豉 rada pedagogiczna, kt鏎a jest kolegialnym organem szko造 w zakresie realizacji jej statutowych zada dotycz帷ych kszta販enia, wychowania i opieki,

2.      W sk豉d rady pedagogicznej wchodz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. W zebraniach rady pedagogicznej mog tak瞠 bra udzia z g這sem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodnicz帷ego za zgod lub na wniosek rady pedagogicznej,

3.      Zebrania plenarne rady pedagogicznej s organizowane przed rozpocz璚iem si roku szkolnego, w ka盥ym okresie w zwi您ku z zatwierdzeniem wynik闚 klasyfikowania i promowania uczni闚, po zako鎍zeniu rocznych zaj耩 szkolnych oraz w miar bie膨cych potrzeb. Zebrania mog by organizowane na wniosek organu sprawuj帷ego nadz鏎 pedagogiczny, z inicjatyw przewodnicz帷ego, rady szko造, organu prowadz帷ego szko喚 albo co najmniej 1/3 cz這nk闚 rady pedagogicznej,

4.      Do kompetencji stanowi帷ych rady pedagogicznej nale篡:

a)      zatwierdzenie plan闚 pracy szko造 po zaopiniowaniu przez rad szko造,

b)      podejmowanie uchwa w sprawie wynik闚 klasyfikacji i promocji uczni闚,

c)      podejmowanie uchwa w sprawie innowacji i eksperyment闚 pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu ich projekt闚 przez rad szko造,

d)      ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szko造,

e)      podejmowanie uchwa w sprawach skre郵enia z listy uczni闚,

 

 

 

5.      Rada pedagogiczna opiniuje w szczeg鏊no軼i:

a)      organizacje pracy szko造, w tym zw豉szcza tygodniowy rozk豉d zaj耩 lekcyjnych        i pozalekcyjnych,

b)      projekt planu finansowego szko造,

c)      wnioski dyrektora szko造 o przyznanie nauczycielom odznacze, nagr鏚 i innych wyr騜nie,

d)      propozycje dyrektora szko造 w sprawach przydzia逝 sta造ch prac i zaj耩 w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo p豉tnych zaj耩 dydaktycznych, wychowawczych i opieku鎍zych.

6.      Uchwa造 rady pedagogicznej s podejmowane zwyk陰 wi瘯szo軼i g這s闚 w obecno軼i  co  najmniej po這wy jej cz這nk闚,

7.      Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej dzia豉lno軼i. Zebrania rady s protoko這wane.

8.      Nauczyciele s zobowi您ani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady, kt鏎e mog narusza dobro osobiste uczni闚 lub ich rodzic闚, a tak瞠 nauczycieli

      i innych pracownik闚 szko造.

9 .  Rada pedagogiczna powo逝je dw鏂h przedstawicieli do komisji konkursowej ds. wyboru 

      dyrektora:

a)      wybory odbywaj si w g這sowaniu tajnym w obecno軼i 50% + 1 ca貫go sk豉du rady pedagogicznej,

b)      lista kandydat闚 nie mo瞠 by mniejsza od liczby ustalonych miejsc. Zg這szeni kandydaci musz osobi軼i lub na pi鄉ie potwierdzonym przez dyrekcj wyrazi zgod na kandydowanie,

c)      wybrani zostaj Ci kandydaci , kt鏎y uzyskali najwi瘯sz liczb g這s闚,

d)      przy r闚nej liczbie uzyskanych g這s闚 zarz康za si ponowne g這sowanie.

10.W szko豉ch, w kt鏎ych nie zosta豉 powo豉na rada szko造, rada pedagogiczna wykonuje zadania przypisane radzie szko造.

10

1.      Przy ustalaniu oceny rada pedagogiczna opiera si na Rozporz康zeniu Ministra Edukacji Narodowej I Sportu  z dnia 7 wrze郾ia 2004 roku w sprawie warunk闚 i sposobu oceniania , klasyfikowania i promowania uczni闚 i s逝chaczy oraz przeprowadzania sprawdzian闚         i egzamin闚  w szko豉ch publicznych ( Dz.U. Nr  199 , poz. 2046 z p騧niejszymi zmianami) oraz na Rozporz康zeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 wrze郾ia 2006 roku zmieniaj帷e rozporz康zenie w sprawie warunk闚 i sposobu oceniania , klasyfikowania            i promowania uczni闚 i s逝chaczy oraz przeprowadzania sprawdzian闚 i egzamin闚  w szko豉ch publicznych ( Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1154).

2.      Oceny klasyfikacyjne na semestr oraz cz御tkowe ustala si w stopniach wed逝g skali:

a) stopie celuj帷y                     - 6,

b) stopie bardzo dobry +         - 5+,

c) stopie bardzo dobry             - 5,

d) stopie dobry +                     - 4+,

e) stopie dobry                        - 4,

f) stopie dostateczny +             - 3+,

g) stopie dostateczny    - 3,

h) stopie dopuszczaj帷y +        - 2+,

i) stopie dopuszczaj帷y            - 2,

j) stopie niedostateczny            - 1.

3.      Roczne oceny klasyfikacyjne z zaj耩 edukacyjnych ustala si w stopniach wed逝g nast瘼uj帷ej skali :

a) stopie celuj帷y                   -  6

b) stopie bardzo dobry           -  5

c) stopie dobry                      -  4

d) stopie dostateczny  -  3

e) stopie dopuszczaj帷y         -  2

f) stopie niedostateczny          -  1

4.      Oceny klasyfikacyjne ustalaj nauczyciele prowadz帷y poszczeg鏊ne obowi您kowe zaj璚ia edukacyjne, a ocen zachowania – wychowawca klasy po zasi璕ni璚iu opinii nauczycieli , uczni闚 danej klasy oraz ocenianego

5.      Oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zaj耩 edukacyjnych ustalaj nauczyciele prowadz帷y poszczeg鏊ne dodatkowe zaj璚ia edukacyjne .Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zaj耩 edukacyjnych nie ma wp造wu na promocje do klasy programowo wy窺zej ani na uko鎍zenie szko造 .

6.      Oceny klasyfikacyjne z zaj耩 edukacyjnych nie maja wp造wu na ocen klasyfikacyjn zachowania .

7.      字鏚roczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzgl璠nia w szczeg鏊no軼i :

a)      wywi您ywanie si z obowi您k闚 ucznia

b)      post瘼owanie zgodne z dobrem spo貫czno軼i szkolnej ,

c)      dba這嗆 o honor i tradycje szko造

d)      dba這嗆 o pi瘯no mowy ojczystej

e)      dba這嗆 o bezpiecze雟two i zdrowie w豉sne oraz innych os鏏

f)        godne , kulturalne zachowanie si w szkole i poza ni

g)      okazywanie szacunku innym osobom

8.      Wychowawcy klas na pocz徠ku ka盥ego roku szkolnego informuj uczni闚 oraz ich rodzic闚 o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wy窺zej ni przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej.

9.      Ocen zachowania ko鎍oworoczn , 鈔鏚roczn oraz ocen bie膨c ustala si wed逝g skali:

a)      wzorowe               - wz

b)      bardzo dobre         - bdb

c)      dobre                    - db

d)      poprawne              - pop

e)      nieodpowiednie      - ndp

f)        naganne                 - ng

10.  Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u kt鏎ego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, nale篡 uwzgl璠ni wp造w stwierdzonych zaburze lub odchyle na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kszta販enia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

11.  Ocena zachowania nie ma wp造wu na:

a)      oceny klasyfikacyjne z zaj耩 edukacyjnych

b)      promocj do klasy programowo wy窺zej lub uko鎍zenie szko造 z zastrze瞠niem ust.7 

      i ust. 8 Rozporz康zeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 wrze郾ia 2006 roku 

      zmieniaj帷e rozporz康zenie w sprawie warunk闚 i sposobu oceniania, klasyfikowa –

      nia promowania uczni闚 i s逝chaczy oraz przeprowadzania sprawdzian闚                  

      i egzamin闚  w szko豉ch publicznych ( Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1154).

12.  Rada pedagogiczna mo瞠 podj望 uchwa喚 o niepromowaniu do klasy programowo wy窺zej  lub nieko鎍zeniu szko造 przez ucznia, kt鏎emu w danej szkole po raz drugi z rz璠u ustalono nagann roczn ocen klasyfikacyjn zachowania

13.  Ucze, kt鏎emu w danej szkole po raz trzeci z rz璠u ustalono nagann roczn ocen klasyfikacyjn zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wy窺zej, a ucze klasy programowo najwy窺zej w danym typie szko造 nie ko鎍zy szko造.

 

11

1.      Ocenianie osi庵ni耩 edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa si w ramach oceniania wewn徠rzszkolnego , kt鏎e ma na celu :

a)      informowanie ucznia o poziomie jego osi庵ni耩 edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o post瘼ach w tym zakresie,

b)      udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

c)      motywowanie ucznia do dalszych post瘼闚 w nauce i zachowaniu ,

d)      dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o post瘼ach, trudno軼iach w nauce , zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,

e)      umo磧iwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

2.      Ocenianie wewn徠rzszkolne obejmuje:

a)      formu這wanie przez nauczycieli wymaga edukacyjnych niezb璠nych do uzyskania poszczeg鏊nych 鈔鏚rocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowi您kowych           i dodatkowych zaj耩 edukacyjnych.

b)      ustalanie kryteri闚 oceniania zachowania

c)      ocenianie bie膨ce i ustalanie 鈔鏚roczych ocen klasyfikacyjnych z obowi您kowych          i dodatkowych zaj耩 edukacyjnych oraz bie膨cej i 鈔鏚rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania , zgodnie z 10 pkt.2 i 10 pkt.8

d)      przeprowadzanie egzamin闚 klasyfikacyjnych,

e)      ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowi您kowych i dodatkowych zaj耩 edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania zgodnie z 10 ust.3 i ust.8.

3.      Na tydzie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, nauczyciele poszczeg鏊nych przedmiot闚 i wychowawcy klas s zobowi您ani poinformowa ucznia o przewidzianych dla niego ocenach ko鎍oworocznych (semestralnych). O przewidzianych dla ucznia ko鎍oworocznych (semestralnych) ocenach niedostatecznych nale篡 poinformowa ustnie ucznia i w formie pisemnej rodzic闚 ucznia na miesi帷 przed zako鎍zeniem roku (semestru).

4.       Oceny s jawne dla ucznia i jego rodzic闚 ( prawnych opiekun闚 ).Na wniosek ucznia lub jego rodzic闚 ( prawnych opiekun闚 ) nauczyciel uzasadnia ustalona ocen .

5.       Na wniosek ucznia lub jego rodzic闚 ( prawnych opiekun闚 ) sprawdzone i ocenione pisemne kontrolne oraz inna dokumentacja dotycz帷a oceniania ucznia jest udost瘼niana uczniowi lub jego rodzicom  ( prawnym opiekunom )

6.       Semestr pierwszy ko鎍zy si w pi徠ek przed 31 stycznia danego roku , je郵i ferie zimowe wypadaj w terminie p騧niejszym . Je郵i 31 stycznia danego roku wypada w trakcie ferii zimowych , to zako鎍zenie pierwszego semestru nast瘼uje w pi徠ek poprzedzaj帷y rozpocz璚ie ferii .

7.       Je郵i 31 stycznia danego roku wypada w pi徠ek to zako鎍zenie pierwszego semestru przypada w tym dniu .

 

Rada rodzic闚.

12

1.      W szkole mo瞠 dzia豉 rada rodzic闚 stanowi帷a reprezentacj rodzic闚 uczni闚.

2.      Rada rodzic闚 uchwala regulamin swojej dzia豉lno軼i, kt鏎y nie mo瞠 by sprzeczny ze statutem szko造.

3.      W sk豉d rad rodzic闚 wchodz:

1)      w szko豉ch – po jednym przedstawicielu rad oddzia這wych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodzic闚 uczni闚 danego oddzia逝.

2)      W wyborach, o kt鏎ych mowa w punkcie 1, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic

 

3)  Wybory przeprowadza si na pierwszym zebraniu rodzic闚 w ka盥ym roku szkolnym

 

4.      Rada rodzic闚 uchwala regulamin swojej dzia豉lno軼i, w kt鏎ym okre郵a w szczeg鏊no軼i:

1)    wewn皻rzn struktur i tryb pracy rady

2)    szczeg馧owy tryb przeprowadzania wybor闚 do rad, oraz przedstawicieli rad oddzia這wych, do rady rodzic闚 danej szko造

 

5.      Rada rodzic闚 mo瞠 wyst瘼owa do rady szko造, rady pedagogicznej i dyrektora szko造 z wnioskami i opiniami dotycz帷ymi wszystkich spraw szko造.

6.      Do kompetencji rady rodzic闚 nale篡:

1)      uchwalanie w porozumieniu z rad pedagogiczn :

a)         programu wychowawczego szko造 obejmuj帷ego wszystkie tre軼i i dzia豉nia o charakterze wychowawczym skierowane do uczni闚 realizowanego przez nauczycieli

b)        programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczni闚 oraz potrzeb danego 鈔odowiska, obejmuj帷ego wszystkie tre軼i i dzia豉nia o charakterze profilaktycznym skierowane do uczni闚, nauczycieli i rodzic闚

2)      opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywno軼i kszta販enia lub wychowania szko造

3)      opiniowanie projektu planu finansowego sk豉danego przez dyrektora szko造

 

7.      W celu wspierania statutowej dzia豉lno軼i szko造 rada rodzic闚 mo瞠 gromadzi fundusze z dobrowolnych sk豉dek rodzic闚 oraz innych 廝鏚e. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodzic闚 okre郵a jej regulamin.

8.      Posiedzenia rady s protoko這wane.

9.      W przypadku sporu mi璠zy rad pedagogiczn i rad rodzic闚, sp鏎 rozstrzyga dyrektor

      i jego decyzja jest ostateczna. W celu rozpatrzenia sprawy dyrektor mo瞠 powo豉 zesp馧.

 

Rada szko造.

13

1.      W szkole mo瞠 dzia豉 rada szko造.

2.      W sk豉d rady szko造 wchodz po trzy osoby spo鈔鏚:

a)      nauczycieli wybranych przez og馧 nauczycieli,

b)      rodzic闚 wybranych przez og馧 rodzic闚,

c)      uczni闚 wybranych przez og馧 uczni闚.

3.      W gimnazjum udzia uczni闚 w radzie szko造 nie jest obowi您kowy .

4.      Rada powinna liczy co najmniej 6 os鏏.

5.      Rada szko造 uchwala regulamin swojej dzia豉lno軼i oraz wybiera przewodnicz帷ego. Zebrania rady s protoko這wane.

6.      Kadencja rady trwa 2 lata. Dopuszcza si coroczn zmian 1/3 sk豉du rady.

7.      W posiedzeniach rady szko造 mo瞠 bra udzia z g這sem doradczym dyrektor szko造.

8.      Do udzia逝 w posiedzeniach rady szko造 mog by zapraszane przez przewodnicz帷ego, za zgod lub na wniosek rady inne osoby z g這sem doradczym.

9.      Rady szk馧 mog porozumiewa si ze sob ustalaj帷 zasady i zakres wsp馧pracy.

10.  Powstanie rady szko造 pierwszej kadencji organizuje dyrektor szko造 na 陰czny wniosek dw鏂h spo鈔鏚 nast瘼uj帷ych podmiot闚:

a)      rady pedagogicznej,

b)      rady rodzic闚,

c)      samorz康u uczniowskiego.

11.  Rada szko造 uczestniczy w rozwi您ywaniu spraw wewn皻rznych szko造, a tak瞠:

a)      uchwala statut szko造,

b)      przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego 鈔odk闚 specjalnych szko造 i opiniuje plan finansowy szko造,

c)      mo瞠 wyst瘼owa do organu sprawuj帷ego nadz鏎 pedagogiczny nad szko陰 z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny dzia豉lno軼i szko造, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole; wnioski te maj dla organu charakter wi捫帷y,

d)      opiniuje plan pracy szko造, projekty innowacji i eksperyment闚 pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla szko造,

e)      z w豉snej inicjatywy ocenia sytuacj oraz stan szko造 i wyst瘼uje z wnioskami do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadz帷ego szko喚 oraz do wojew鏚zkiej rady o鈍iatowej, w szczeg鏊no軼i w sprawach organizacji zaj耩 pozalekcyjnych             i przedmiot闚 nadobowi您kowych.

12.  W celu wspierania dzia豉lno軼i statutowej szko造 rada szko造 mo瞠 gromadzi fundusze z dobrowolnych sk豉dek oraz innych 廝鏚e. Zasady wydatkowania funduszy rady szko造 okre郵a regulamin.

13.  W przypadku konfliktu mi璠zy rad pedagogiczn i rad szko造 sp鏎 rozstrzyga dyrektor        i jego decyzja jest ostateczna. W celu rozpatrzenia sprawy dyrektor mo瞠 powo豉 zesp馧.

 

 

Samorz康 uczniowski.

14

1.      W szkole dzia豉 samorz康 uczniowski.

2.      Samorz康 tworz wszyscy uczniowie szko造.

3.      Zasady wybierania samorz康u szkolnego okre郵a regulamin uchwalany przez uczni闚 w g這sowaniu r闚nym, tajnym i powszechnym. Organy samorz康u s jedynymi reprezentantami og馧u uczni闚.

4.      Samorz康 mo瞠 przedstawia radzie szko造, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szko造 wnioski i opinie we wszystkich sprawach szko造, w szczeg鏊no軼i dotycz帷ych realizacji podstawowych praw ucznia, takich jak:

a)      prawo do zapoznawania si z programem nauczania, z jego tre軼i, celem                          i stawianymi wymaganiami,

b)      prawo do jawnej i umotywowanej oceny post瘼闚 w nauce i zachowaniu,

c)      prawo do organizacji 篡cia szkolnego, umo磧iwiaj帷e zachowanie w豉軼iwych proporcji mi璠zy wysi趾iem szkolnym, a mo磧iwo軼i rozwijania i zaspokajania w豉snych zainteresowa,

d)      prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,

e)      prawo organizowania dzia豉lno軼i kulturalnej, o鈍iatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z w豉snymi potrzebami i mo磧iwo軼iami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem.

f)        prawo wyboru nauczyciela pe軟i帷ego rol opiekuna samorz康u .

5.      Zebrania, narady i spotkania wynikaj帷e z dzia豉lno軼i samorz康u odbywaj si w czasie wolnym od zaj耩 lekcyjnych, za zgod wychowawcy klasy mog odbywa si podczas godziny przeznaczonej do dyspozycji wychowawcy.

6.      Spo貫czno嗆 uczniowska powo逝je spo鈔鏚 grona pedagogicznego swojego rzecznika.

7.      Liczba kandydat闚 zg這szonych przez uczni闚 mo瞠 by dowolna.

8.      Wybrany zostaje ten kandydat, kt鏎y uzyska najwi璚ej g這s闚. Przy r闚nej liczbie uzyskanych g這s闚 zarz康za si ponowne g這sowanie.

8a. Kadencja rzecznika uczni闚 trwa dwa lata i ko鎍zy si z dniem 31 sierpnia w drugim

      roku kadencji .

9.      Rzecznik pe軟i rol mediatora w konfliktach zar闚no mi璠zy uczniami jak                              i nauczycielami.

10.  Do podstawowych zada rzecznika nale篡 upowszechnianie w鈔鏚 dzieci i m這dzie篡 wiedzy o prawach ucznia i prawach cz這wieka, a tak瞠 pobudzanie i wspieranie inicjatyw uczni闚 zmierzaj帷ych do poprawy funkcjonowania spo貫czno軼i szkolnych.

11.  Rzecznik ustala czas i miejsce przyjmowania skarg i wniosk闚. Rzecznik przyjmuje uwagi:

a)      pisemne, kt鏎e rozpatrywane s w trybie administracyjnym z zachowaniem drogi s逝瘺owej,

b)      ustne – maj帷e na celu ukazanie istniej帷ych problem闚, kt鏎e po uog鏊nieniu przedstawiane s dyrekcji szko造, m闚i帷 o istniej帷ym zjawisku.

12.  Rzecznik nie ustanawia 瘸dnych praw. Mo瞠 jedynie na podstawie nap造waj帷ych uwag informowa w豉dze szko造 o potrzebie zmiany lub ustanowienia nowych praw.

13.  Podczas trwania kadencji rzecznik nie mo瞠 by dyskryminowany z powodu pe軟ionych obowi您k闚.

14.  Ka盥a klasa posiada samorz康 klasowy z這穎ny z przewodnicz帷ego , zast瘼cy       przewodnicz帷ego , sekretarza klasy oraz skarbnika , wybieranych w g這sowaniu tajnym

      przez og馧 klasy , w obecno軼i co najmniej po這wy stanu klasy zwyk陰 wi瘯szo軼i

      g這s闚 .

15.  Zmiana przewodnicz帷ego oraz innych cz這nk闚 samorz康u klasowego mo瞠 nast徙i w 

     przypadku z這瞠nia pisemnego wniosku wraz z uzasadnieniem podpisanego przez       

     wychowawc klasy lub co najmniej 2/3 uczni闚 klasy . Z wnioskiem zapoznaje si zesp馧

     w sk豉dzie – przewodnicz帷y zespo逝 wychowawczego , wychowawca klasy , opiekun

     samorz康u szkolnego oraz pedagog szkolny . Je郵i z wnioskiem wyst瘼uje wychowawca

     klasy , zamiast niego w sk豉d zespo逝 mo瞠 wchodzi inny nauczyciel mianowany ucz帷y w

     danej klasie . Decyzja komisji jest ostateczna i obowi您uje do zako鎍zenia danego roku

     szkolnego .

15

W przypadku podj璚ia przez samorz康 uchwa造 niezgodnej z prawem lub celami wychowawczymi , dyrektor zawiesza uchwa喚. Po konsultacji z rad szko造 i rzecznikiem praw ucznia podejmuje decyzj, kt鏎a jest ostateczna.

 

 

IV. Organizacja szko造

16

1.      Szczeg馧owa organizacj nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym okre郵a arkusz organizacji gimnazjum opracowany przez dyrektora szko造, z uwzgl璠nieniem szkolnego planu nauczania do dnia 30 kwietnia ka盥ego roku. Arkusz organizacji gimnazjum zatwierdza organ prowadz帷y szko喚 do dnia 30 maja danego roku.

2.      W arkuszu organizacji gimnazjum zamieszcza si w szczeg鏊no軼i : liczb pracownik闚 szko造, w tym pracownik闚 zajmuj帷ych stanowiska kierownicze, og鏊n liczb godzin zaj耩 edukacyjnych finansowanych ze 鈔odk闚 przydzielonych przez organ prowadz帷y gimnazjum.

3.      Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji gimnazjum dyrektor szko造, z uwzgl璠nieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozk豉d zaj耩 okre郵aj帷y organizacj zaj耩 edukacyjnych .

17

1.      W gimnazjum, kt鏎e liczy co najmniej 12 oddzia堯w, tworzy si stanowisko wicedyrektora szko造.

2.      Dyrektor szko造, za zgod organu prowadz帷ego, mo瞠 tworzy dodatkowe stanowiska wicedyrektor闚 lub inne stanowiska kierownicze.

3.      Zakres obowi您k闚 i uprawnie wicedyrektora okre郵a dyrektor szko造.

4.      Podstawow jednostk organizacyjn gimnazjum jest oddzia.

5.      Oddzia mo積a dzieli na grupy na zaj璚iach z j瞛yk闚 obcych i informatyki oraz na zaj璚iach, dla kt鏎ych z tre軼i programu nauczania wynika konieczno嗆 prowadzenia 獞icze, w tym laboratoryjnych.

6.      Podzia na grupy jest obowi您kowy na zaj璚iach z j瞛yk闚 obcych i informatyki w oddzia豉ch licz帷ych powy瞠j 24 uczni闚 oraz podczas 獞icze, w tym laboratoryjnych, w oddzia豉ch licz帷ych powy瞠j 30 uczni闚.

7.      W przypadku oddzia堯w licz帷ych odpowiednio mniej ni 24 uczni闚 lub mniej ni 30 uczni闚 podzia逝 na grupy na zaj璚iach, o kt鏎ych mowa w ust. 5, mo積a dokonywa za zgod organu prowadz帷ego

8.      Zaj璚ia z wychowania fizycznego prowadzone s w grupach licz帷ych od 12 do 26 uczni闚  i poczynaj帷 od szk馧 ponadpodstawowych oddzielnie dla dziewcz徠 i ch這pc闚 .

18

Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si prowadzenie zaj耩 edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowuj帷 og鏊ny tygodniowy czas zaj耩 ustalony w tygodniowym rozk豉dzie zaj耩.

19

1.      Oddzia造 klas dwuj瞛ycznych mog by tworzone w gimnazjum posiadaj帷ym odpowiednie warunki kadrowe i lokalowe, za zgod organu prowadz帷ego szko喚.

2.      Przez oddzia dwuj瞛yczny rozumie si oddzia, w kt鏎ym nauczanie jest prowadzone w dw鏂h j瞛ykach : polskim i drugim j瞛yku nauczania.

 

3.      Nauczanie dwuj瞛yczne mo瞠 by realizowane w zakresie obowi您kowych zaj耩 edukacyjnych, z wyj徠kiem j瞛yka polskiego, historii i geografii Polski oraz drugiego j瞛yka obcego. Proporcje zaj耩 prowadzonych z danego przedmiotu w j瞛yku polskim i obcym ustala nauczyciel przedmiotu, uwzgl璠niaj帷 stopie opanowania przez uczni闚 drugiego j瞛yka nauczania a tak瞠 wymagania kszta販enia dwuj瞛ycznego i dwukulturowego.

20

1.      Oddzia造 przysposabiaj帷e do pracy mog by tworzone dla uczni闚, kt鏎zy po rocznym ucz瘰zczaniu do gimnazjum i uko鎍zeniu 15 roku 篡cia nie rokuj uko鎍zenia gimnazjum w normalnym trybie.

2.      Po zapoznaniu si z sytuacj i mo磧iwo軼iami ucznia dyrektor szko造 na podstawie uchwa造 rady pedagogicznej, za zgod rodzic闚 (prawnych opiekun闚), przyjmuje ucznia do oddzia逝 przysposabiaj帷ego do pracy, uwzgl璠niaj帷 opini lekarsk oraz opini poradni psychologiczno -pedagogicznej.

3.      W oddzia豉ch przysposabiaj帷ych do pracy kszta販enie og鏊ne realizuje si zgodnie z

podstaw programow kszta販enia og鏊nego w formach dostosowanych do potrzeb                i mo磧iwo軼i uczni闚.

4.      Program przysposobienia do pracy opracowuje nauczyciel, z uwzgl璠nieniem wybranych tre軼i kszta販enia zawartych w podstawie programowej kszta販enia w okre郵onym zawodzie.

5.      Przysposobienie do pracy mo瞠 by organizowane w gimnazjum albo poza gimnazjum na podstawie umowy zawartej przez dyrektora szko造 ze szko陰 zawodow, plac闚k kszta販enia ustawicznego lub przedsi瑿iorc.

21

1.      Dla uczni闚, kt鏎zy musz d逝瞠j przebywa w gimnazjum ze wzgl璠u na czas pracy ich rodzic闚 ( prawnych opiekun闚 ) lub organizacj dojazdu do szko造, szko豉 organizuje 鈍ietlic

2.      W 鈍ietlicy prowadzone s zaj璚ia w grupach wychowawczych. Liczba uczni闚 w grupie nie powinna przekracza 25.

22

1.     W gimnazjum organizuj si , maj帷 na uwadze prawid這wy rozw鎩 dzieci sto堯wk szkoln .

2.     Korzysta z niej mog uczniowie , kt鏎zy ponosz jedynie koszty zwi您ane z zakupieniem artyku堯w spo篡wczych potrzebnych do przygotowania obiadu i nie ponosz koszt闚 dodatkowych .

3.   Ze sto堯wki szkolnej mog korzysta pracownicy gimnazjum , lecz cena ich obiadu  

      skalkulowana jest z uwzgl璠nieniem koszt闚 eksploatacyjnych .

23

1.      W szkole dzia豉 biblioteka szkolna, s逝膨ca realizacji potrzeb i zainteresowa uczni闚, zada dydaktyczno-wychowawczych szko造, doskonaleniu pracy nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej w鈔鏚 rodzic闚 oraz w miar mo磧iwo軼i wiedzy o regionie.

2.      Z biblioteki mog korzysta: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szko造 oraz rodzice.

3.      Pomieszczenia biblioteki szkolnej umo磧iwiaj:

a)      gromadzenie i opracowywanie zbior闚,

b)      korzystanie ze zbior闚 na miejscu i wypo篡czanie ich poza bibliotek,

c)      prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego uczni闚.

4.      Godziny pracy biblioteki umo磧iwiaj dost瘼 do jej zbior闚 podczas zaj耩 lekcyjnych, przed ich rozpocz璚iem i po zako鎍zeniu.

5.      Organizacja biblioteki szkolnej:

a)      lokalizacja w miejscu 豉two dost瘼nym,

b)      urz康zenie pomieszczenia jest estetyczne i funkcjonalne,

c)      w miar mo磧iwo軼i coroczny zakup zbior闚 i ich konserwacja,

d)      wydatki pokrywane s z bud瞠tu szko造 i z dotacji rodzic闚,

e)      biblioteka gromadzi ksi捫ki, czasopisma i inne materia造 niezb璠ne do realizacji planu dydaktyczno-wychowawczego szko造,

f)        biblioteka gromadzi dokumenty pi鄉iennicze: s這wniki, roczniki statystyczne, teksty 廝鏚這we, lektury podstawowe i uzupe軟iaj帷e, programy szkolne dla nauczycieli, literatur popularno-naukow, pozycje z literatury pi瘯nej, czasopisma dla dzieci, wydawnictwa z psychologii i pedagogiki, dydaktyki r騜nych przedmiot闚 nauczania,

g)      dokumenty niepi鄉ienne, np. p造ty gramofonowe, p造ty CD, nagrania magnetofonowe, programy komputerowe.

6.      Zadania nauczyciela bibliotekarza:

a)      udost瘼nianie zbior闚,

b)      udzielanie szerokiej informacji bibliotecznej,

c)      rozmowy z czytelnikami o ksi捫kach,

d)      przysposobienie czytelnicze,

e)      poradnictwo w wyborach bibliotecznych,

f)        inspirowanie pracy aktywu czytelniczego i jego szkolenie,

g)      organizowanie z aktywem bibliotecznym r騜nych form inspiracji czytelnictwa                   i rozwijania kultury czytelniczej uczni闚, np. konkursy, apele, spotkania z aktorami,

h)      gromadzenie i konserwacja zbior闚,

i)        wsp馧praca z rodzicami i bibliotek gminn.

 

Nauczyciele i inni  pracownicy szko造.

24

1.      W gimnazjum zatrudnieni s nauczyciele i inni pracownicy szko造.

2.      Zasady zatrudnienia nauczycieli oraz innych pracownik闚 okre郵aj odr瑿ne przepisy.

3.      Nauczyciel prowadzi prac dydaktyczn, wychowawcz, opieku鎍z i jest odpowiedzialny za jako嗆 tej pracy oraz bezpiecze雟two powierzonych jego opiece uczni闚.

4.      Nauczyciel w swoich dzia豉niach dydaktycznych, wychowawczych i opieku鎍zych ma obowi您ek kierowania si dobrem uczni闚, trosk o ich zdrowie, postaw moraln                 i obywatelsk z poszanowaniem godno軼i osobistej ucznia.

5.      Zadaniem nauczyciela jest :

a)      zapewnienie dzieciom opieki w trakcie realizowanych zaj耩,

b)      realizowanie prawid這wego procesu dydaktycznego,

c)      wdra瘸nie uczniom dba這軼i o pomoce dydaktyczne i sprz皻 szkolny,

d)      wspieranie rozwoju psychoruchowego uczni闚, ich zdolno軼i oraz zainteresowa poprzez prowadzenie r騜norodnych k馧 przedmiotowych i zainteresowa,

e)      bezstronne i obiektywne ocenianie uczni闚,

f)        udzielanie pomocy w przezwyci篹aniu niepowodze szkolnych w oparciu o potrzeby uczni闚,

g)      doskonalenie umiej皻no軼i dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej,

25

1.      Nauczyciele prowadz帷y zaj璚ia w danym oddziale tworz zesp馧, kt鏎ego zadaniem jest w szczeg鏊no軼i ustalenie zestawu program闚 nauczania dla danego oddzia逝 oraz jego modyfikowanie w miar potrzeb .

2.      Nauczyciele mog tworzy zespo造 wychowawcze, zespo造 przedmiotowe lub inne zespo造 problemowo- zadaniowe.

3.      Prac zespo逝 kieruje przewodnicz帷y powo造wany przez dyrektora na wniosek zespo逝.

4.      Nauczyciele pracuj帷y w gimnazjum opracowuj program wychowawczy.

5.      Program wychowawczy gimnazjum uchwala rada pedagogiczna po zasi璕ni璚iu opinii rady rodzic闚 i samorz康u uczniowskiego.

26

1.      Oddzia貫m opiekuje si nauczyciel wychowawcza.

2.      Dla zapewnienia ci庵這軼i i skuteczno軼i pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekowa si danym oddzia貫m w ci庵u ca貫go etapu edukacyjnego.

3.      Formy spe軟iania zada nauczyciela wychowawcy powinny by dostosowane do wieku uczni闚 ich potrzeb oraz warunk闚 鈔odowiskowych gimnazjum.

4.      Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczeg鏊no軼i :

a)      tworzenie warunk闚 wspomagaj帷ych rozw鎩 ucznia, proces jego uczenia si oraz przygotowania do 篡cia w rodzinie i spo貫cze雟twie,

b)      inspirowanie i wspomaganie dzia豉 zespo這wych uczni闚,

c)      podejmowanie dzia豉 umo磧iwiaj帷ych rozwi您ywanie konflikt闚 w zespole uczni闚 oraz pomi璠zy uczniami a innymi cz這nkami spo貫czno軼i szkolnej.

5.      Wychowawca, w celu realizacji zada o kt鏎ych mowa w ust. 4:

a)      otacza opiek ka盥ego ucznia

b)      planuje i organizuje wsp鏊nie z uczniami i ich rodzicami r騜ne formy 篡cia zespo這wego, rozwijaj帷e jednostki i integruj帷e zesp馧 klasowy, ustala tematyk zaj耩 na godzinach do dyspozycji wychowawcy klasy.

c)      wsp馧dzia豉 z nauczycielami ucz帷ymi w jego klasie, uzgadniaj帷 z nimi                              i koordynuj帷 ich dzia豉nia wychowawcze wobec og馧u uczni闚

d)      utrzymuje kontakt z rodzicami uczni闚 w celu poznania i ustalenia potrzeb opieku鎍zo-wychowawczych ich dzieci

e)      w陰cza ich w sprawy 篡cia szko造 i klasy.

f)        wsp馧pracuje z poradni psychologiczno – pedagogiczn

6.      Celem spe軟iania zada wychowawcy ustala si kontakty z rodzicami w zale積o軼i od potrzeb, nie mniej ni 4 razy w roku. Wychowawca dokonuje adnotacji o spotkaniu z rodzicami w dzienniku.

7.      Z wnioskiem wyra穎nym na pi鄉ie w sprawie zmiany wychowawcy klasy mo瞠 wyst瘼owa rada rodzic闚 lub przedstawiciele samorz康u klasowego.

Dla zbadania zasadno軼i wniosku dyrektor powo逝je komisj w sk豉dzie:

a)      dyrektor szko造 lub wicedyrektor ,

b)      przedstawiciel rady pedagogicznej,

c)      przedstawiciel rady szko造 (o ile zosta豉 powo豉na),

d)      przedstawiciel rady rodzic闚,

e)      przedstawiciel samorz康u szkolnego,

f)        przedstawiciel samorz康u klasowego.

g)      decyzja podj皻a przez komisj jest ostateczna.

 

Uczniowie.

27

1.      Do gimnazjum ucz瘰zczaj uczniowie, kt鏎zy uko鎍zyli sz鏀ta klas szko造 podstawowej, ale nie p騧niej ni do uko鎍zenia 18 roku 篡cia.

2.      Uczniowie do gimnazjum przyjmowani s po z這瞠niu przez rodzic闚 podania o przyj璚ie do szko造 w terminie do 1 marca roku szkolnego poprzedzaj帷ego rozpocz璚ie nauki w gimnazjum. Do podania nale篡 do陰czy kart zdrowia dziecka oraz po zako鎍zeniu roku szkolnego 鈍iadectwo uko鎍zenia sze軼ioletniej szko造 podstawowej

      w terminie do 30 czerwca.

3.      Obowi您ek szkolny spe軟ia si poprzez ucz瘰zczanie do gimnazjum.

4.      Do klasy pierwszej gimnazjum prowadzonego przez gmin przyjmuje si :

4.1. z urz璠u - absolwent闚 sze軼ioletnich szk馧 podstawowych zamieszka造ch w

      obwodzie gimnazjum

4.2. na pro軸 rodzic闚 ( prawnych opiekun闚 ) absolwent闚 sze軼ioletnich szk馧

       podstawowych zamieszka造ch poza obwodem danego gimnazjum , w przypadku

       gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami ,

4.3. w przypadku wi瘯szej liczby kandydat闚 spoza obwodu danego gimnazjum list

       kandydat闚 ustala si w/g  nast瘼uj帷ych kryteri闚 :

4.3.1. 鈔ednia ocen po I semestrze klasy VI oraz na 鈍iadectwie uko鎍zenia                 

          szko造 podstawowej

4.3.2. ocena zachowania ucznia po I semestrze klasy VI oraz na 鈍iadectwie 

          uko鎍zenia  szko造 podstawowej

4.3.3. kolejno嗆 wp造wu poda rodzic闚 ( prawnych opiekun闚 )

5.      Kryteria dla uczni闚 spoza obwodu gimnazjum podaje si do wiadomo軼i kandydatom w terminie ustalonym przez dyrektora gimnazjum.

6.      Za spe軟ianie obowi您ku szkolnego uznaje si r闚nie udzia dzieci i m這dzie篡 upo郵edzonych umys這wo w stopniu g喚bokim w zaj璚iach rewalidacyjno - wychowawczych, organizowanych zgodnie z odr瑿nymi przepisami.

7.      Na wniosek rodzic闚 dziecka dyrektor gimnazjum, w obwodzie kt鏎ych dziecko mieszka, mo瞠 zezwoli na spe軟ianie przez dziecko obowi您ku szkolnego poza szko陰 oraz okre郵a warunki jego spe軟iania. Dziecko spe軟iaj帷 obowi您ek szkolny w tej formie mo瞠 otrzyma 鈍iadectwo uko鎍zenia poszczeg鏊nych klas danej szko造 lub uko鎍zenia tej szko造 na podstawie egzamin闚 klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szko喚, kt鏎ej dyrektor zezwoli na tak form spe軟iania obowi您ku szkolnego lub nauki .

8.      Na wniosek lub za zgod rodzic闚 dyrektor szko造 po zasi璕ni璚iu opinii rady pedagogicznej i poradni psychologiczno - pedagogicznej mo瞠 zezwoli uczniowi na indywidualny tok nauki wyznaczaj帷 nauczyciela - opiekuna. Odmowa nast瘼uje w drodze decyzji.

9.      Skre郵enie z listy uczni闚 nast瘼uje z przyczyn :

a)      uko鎍zenia szko造

b)       zmiany obwodu szko造

c)      spe軟iania obowi您ku szkolnego w innego rodzaju plac闚ce

d)      przeniesienia do innej szko造 przez kuratora na wniosek dyrektora szko造

e)      uko鎍zenia 18 roku 篡cia

10. Ucze ma obowi您ek nosi jednolity str鎩 szkolny nazwany mundurkiem wg  za陰cznika        graficznego nr 1.

11. Ucze mo瞠 by zwolniony z noszenia mundurka podczas zawod闚 sportowych, dyskotek oraz wycieczek szkolnych.

12. Ucze mo瞠 by zwolniony z noszenia jednolitego stroju szkolnego podczas szczeg鏊nych zaj耩 dydaktyczno-wychowawczych oraz innych ustalonych przez dyrektora szko造.

13. W przypadku uszkodzenia mundurka ucze ma obowi您ek w ci庵u 5 dni roboczych doprowadzi mundurek do stanu nadaj帷ego si do za這瞠nia lub zakupi nowy.

14. Ucze pozostaj帷y na terenie szko造 lub poza ni na zaj璚iach lekcyjnych ma zakaz korzystania z telefonu kom鏎kowego. W sytuacjach szczeg鏊nych ma prawo do korzystania

z telefonu stacjonarnego w sekretariacie szko造 celem skontaktowania si z rodzicami lub prawnymi opiekunami.

Ucze mo瞠 korzysta z telefonu  tylko w przypadku po鈍iadczonej za鈍iadczeniem lekarskim przewlek貫j choroby i zgody dyrektora szko造.

15. Na terenie szko造 obowi您uje ca趾owity zakaz u篡wania urz康ze nagrywaj帷o-rejestruj帷ych obraz i d德i瘯. ζmanie tego zakazu niesie za sob kary porz康kowe. (1 raz to likwidacja dnia neutralnego i 1pkt ujemny z I sfery szczeg馧owych kryteri闚 ocen zachowania i tak za ka盥ym razem). W przypadku stwierdzenia faktu przynoszenia urz康ze w/w zostaj one odebrane od ucznia, po wcze郾iejszym ich wy陰czeniu i oddaniu baterii,

      a potem zdeponowane w sekretariacie szko造 do chwili odebrania przez rodzic闚 lub prawnych opiekun闚.

16. Ucze powinien w豉軼iwie zachowywa si wobec nauczycieli i innych pracownik闚 gimnazjum oraz pozosta造ch uczni闚 zar闚no w szkole jak i poza ni. Za 豉manie tego punktu gro膨 kary porz康kowe przewidziane w 30 oraz  V sferze szczeg馧owych kryteri闚 zachowania.

 

 

28

Ucze ma prawo do:

1.      W豉軼iwie zorganizowanego procesu kszta販enia, zgodnie z zasadami higieny pracy umys這wej.

2.      Opieki wychowawczej i warunk闚 pobytu w szkole zapewniaj帷ych bezpiecze雟two, ochron przed wszelkimi formami przemocy fizycznej b康 psychicznej oraz ochron i poszanowanie jego godno軼i.

3.      Korzystania z pomocy stypendialnej b康 dora幡ej, zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami.

4.      砰czliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym.

5.      Swobody wyra瘸nia my郵i i przekona, w szczeg鏊no軼i dotycz帷ych 篡cia szko造, a tak瞠 鈍iatopogl康owych i religijnych, je郵i nie narusza tym dobra innych os鏏.

6.      Rozwijania zainteresowa, zdolno軼i i talent闚.

7.      Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposob闚 kontroli post瘼闚 w nauce.

8.      Korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego i zawodowego.

9.      Korzystania z pomieszcze szkolnych, sprz皻u, 鈔odk闚 dydaktycznych, ksi璕ozbioru biblioteki podczas zaj耩 pozalekcyjnych.

10.  Wp造wania na 篡cie szko造 poprzez dzia豉lno嗆 samorz康ow oraz zrzeszanie si w organizacjach dzia豉j帷ych w szkole.

11.  Pomocy w przypadku trudno軼i w nauce.

12.  Korzystania z pomocy lekarskiej w ramach szkolnej opieki higieniczno - lekarskiej.

29

Ucze ma obowi您ek :

1.      Przestrzegania postanowie zawartych w statucie szko造.

2.      Systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zaj璚iach lekcyjnych szko造 i w 篡ciu szko造.

3.      Przestrzegania zasad kultury wsp馧篡cia w odniesieniu do koleg闚, nauczycieli i innych pracownik闚 szko造.

4.      Odpowiedzialno軼i za w豉sne 篡cie, zdrowie i higien oraz rozw鎩.

5.      Dba o wsp鏊ne dobro, 豉d i porz康ek w szkole.

6.      Nosi odzie i obuwie ustalone odr瑿nymi przepisami dla okre郵onego charakteru zaj耩.

7.      Poznawa, szanowa i ochrania przyrod ojczyst oraz w豉軼iwie gospodarowa jej zasobami.

8.      Wsp馧dzia豉 w realizacji cel闚 i zada stoj帷ych przed szko陰, by wsp馧odpowiedzialnym za wyniki jej pracy i wszystkie sprawy spo貫czno軼i uczniowskiej.

9.      Dba o honor szko造, godnie j reprezentowa oraz zna, szanowa i wzbogaca jej tradycje.

 

Nagrody i kary stosowane wobec uczni闚 :

30

1. wyr騜nienia i nagrody :

1.        Za wzorow i przyk豉dna postaw ucze mo瞠 otrzyma nast瘼uj帷e wyr騜nienia     i nagrody :

a)      pochwa喚 dyrektora szko造 wobec uczni闚 szko造

b)      list pochwalny dla rodzic闚

c)      nagrod rzeczowa

d)      dyplom uznania

e)       inne wyr騜nienia i nagrody ustanowione przez w豉dze szkolne

2.        Za wzorowe wype軟ianie funkcji w organizacji, tw鏎cze opracowanie okre郵onego tematu, osi庵ni璚ie wyr騜niaj帷ego wyniku w olimpiadzie wiedzy, turnieju, konkursie, igrzyskach sportowych lub inne osi庵ni璚ia przynosz帷e zaszczyt szkole  i rodzicom - opr鏂z przyznania uczniowi wyr騜nie i w/w nagr鏚 - odnotowuje si te osi庵ni璚ia na 鈍iadectwie szkolnym i w arkuszu ocen.

3.        Nagrody i wyr騜nienia s stosowane przede wszystkim wobec tych uczni闚, kt鏎zy prezentuj wysok kultur osobist i s jednocze郾ie  aktywni spo貫cznie.

4.        Ucze, kt鏎y w wyniku klasyfikacji ko鎍oworocznej uzyska z obowi您uj帷ych zaj耩 edukacyjnych 鈔edni ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobr ocen zachowania, otrzymuje 鈍iadectwo szkolne promocyjne lub 鈍iadectwo uko鎍zenia szko造 z wyr騜nieniem.

2.       kary

1.  Za lekcewa瞠nie nauki i innych obowi您k闚 szkolnych, a tak瞠 za naruszanie porz康ku 

    szkolnego ucze mo瞠 by ukarany :

a)      upomnieniem wychowawcy klasy

b)      upomnieniem lub nagan przez dyrektora szko造 wobec klasy

c)      upomnieniem lub nagan przez dyrektora szko造 wobec spo貫czno軼i szkolnej

d)      pisemnym powiadomieniem rodzic闚 o jego nagannym zachowaniu

e)      przeniesieniem do innej klasy gimnazjum na tym samym poziomie

f)        po wyczerpaniu w/w kar i braku poprawy ucze  mo瞠 by przeniesiony przez kuratora na wniosek dyrektora szko造 z jednoczesnym przeniesieniem do innego gimnazjum . 

g)  klasa mo瞠 zosta ukarana zawieszeniem dnia neutralnego na jeden miesi帷 w przypadku , gdy klasa nie chce wskaza sprawcy lub sprawc闚 niew豉軼iwego zachowania si , zniszczenia mienia , mimo , 瞠 posiada tak wiedz i zdarzy這 si to po raz pierwszy w danym roku szkolnym ,

h)   klasa mo瞠 zosta ukarana zawieszeniem dnia neutralnego na ca造 pozosta造 semestr w przypadku , gdy klasa nie chce wskaza sprawcy lub sprawc闚 niew豉軼iwego zachowania si , zniszczenia mienia , mimo , 瞠 posiada tak wiedz i zdarzy這 si to po raz drugi w danym roku szkolnym ,

 i)  klasa mo瞠 zosta ukarana zawieszeniem dnia neutralnego na ca造 pozosta造 rok   szkolny , gdy klasa nie chce wskaza sprawcy lub sprawc闚 niew豉軼iwego zachowania si , zniszczenia mienia , mimo , 瞠 posiada tak wiedz i zdarzy這 si to po raz trzeci w danym roku szkolnym ,

  1. Ucze ukarany kar upomnienia wychowawcy klasy nie mo瞠 uczestniczy przez okres   1 miesi帷a w wycieczkach szkolnych , imprezach og鏊noszkolnych oraz reprezentowa szko造 podczas zawod闚 czy konkurs闚 szkolnych organizowanych poza szko陰 .
  2. Ucze ukarany kar nagany wychowawcy klasy lub nagany dyrektora szko造 wobec klasy nie mo瞠 uczestniczy przez okres 3 miesi璚y  w wycieczkach szkolnych , imprezach og鏊noszkolnych oraz reprezentowa szko造 podczas zawod闚 czy konkurs闚 szkolnych organizowanych poza szko陰 .
  3. Ucze ukarany kar upomnienia lub nagany dyrektora wobec spo貫czno軼i szkolnej nie mo瞠 uczestniczy przez okres 6 miesi璚y  w wycieczkach szkolnych , imprezach og鏊noszkolnych oraz reprezentowa szko造 podczas zawod闚 czy konkurs闚 szkolnych organizowanych poza szko陰 .
  4. Dyrektor szko造 mo瞠 wstrzyma wobec ucznia kar, je瞠li ucze uzyska por璚zenie nauczyciela, samorz康u uczniowskiego lub rady klasowej rodzic闚
  5. Od wymierzonej kary przys逝guje odwo豉nie w terminie trzech dni od dnia poinformowania rodzic闚 ucznia ( prawnych opiekun闚 ), kt鏎e zostanie z這穎ne przez nich na pi鄉ie do dyrektora szko造. W terminie dw鏂h tygodni nast徙i ponowne rozpatrzenie sprawy i zostanie podj皻a decyzja. Decyzja ta jest ostateczna.
  6. Nauczyciel organizuj帷y wycieczk mo瞠 na podstawie uwag o zachowaniu ucznia odm闚i wpisania go na list uczestnik闚 wycieczki , kieruj帷 si trosk o dobry wizerunek szko造 na zewn徠rz .
  7. W przypadku otrzymania kolejnej kary przewidzianej statutem szko造 w trakcie trwania poprzedniej kary zakazuj帷ej uczniowi uczestnictwa w wycieczkach szkolnych , imprezach og鏊noszkolnych oraz reprezentowania szko造 podczas zawod闚 czy konkurs闚 szkolnych organizowanych poza szko陰 , zakaz zostaje przed逝穎ny o kolejny okres bezpo鈔ednio po wyga郾i璚iu pierwszej kary , w wymiarze wynikaj帷ym

           z udzielonej kary statutowej.

8a.  Na okres wakacji kara jest zawieszana i kontynuowana po ich zako鎍zeniu.

  1. Upomnienie 2 tyg. (pisemne stwierdzenie zawieszenia ucznia w jego prawach) mo瞠 dokona ka盥y nauczyciel.

10.      W przypadku nieobecno軼i nauczyciela-wychowawcy, kary mo瞠 udzieli inny nauczyciel wskazany przez dyrektora szko造.

11.      Nie mog by stosowane kary naruszaj帷e nietykalno嗆 i godno嗆 osobist ucznia.

12.      Na wycieczk mog pojecha uczniowie po wcze郾iejszym dor璚zeniu o鈍iadcze

      o wyra瞠niu zgody na uczestnictwo podpisanych przez rodzic闚 .

13.      Wycieczek , biwak闚 i innych form wypoczynku po陰czonych z noclegiem nie wolno organizowa na dwa tygodnie przed zako鎍zeniem zaj耩 dydaktycznych .

 

V. Postanowienia ko鎍owe

31

Gimnazjum u篡wa piecz璚i urz璠owej, zgodnie z odr瑿nymi przepisami.

32

1.      Gimnazjum mo瞠 posiada w豉sny sztandar, god這 oraz ceremonia szkolny.

2.      Gimnazjum mo瞠 mie nadane imi przez organ prowadz帷y szko喚 na wniosek rady szko造 lub wsp鏊ny wniosek rady pedagogicznej, rady rodzic闚 i samorz康u uczniowskiego.

33

1.Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentacje szkoln zgodnie z odr瑿nymi przepisami.

 

 

Stan prawny na dzie 01.09.2007 r.

 

Za陰cznik do  Statutu Gimnazjum im. Jana Paw豉 II   w Dzia這szynie

Wewn徠rzszkolny System Oceniania

Dzia這szyn – 01.09.2007 r.     

Wewn徠rzszkolny  system  oceniania  okre郵a szczeg馧owe  zasady oceniania , klasyfikowania  promowania uczni闚 oraz przeprowadzania egzamin闚  w Gimnazjum im. Jana Paw豉 II  w Dzia這szynie i zosta opracowany na podstawie Rozporz康zenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 rok w sprawie warunk闚 i sposobu oceniania , klasyfikowania i promowania uczni闚 i s逝chaczy oraz przeprowadzania sprawdzian闚 i egzamin闚 w szko豉ch publicznych ( Dz. U. Nr  83 , poz. 562 )

Zosta zatwierdzony do realizacji uchwa陰 Rady Pedagogicznej z dnia 28 sierpnia 2007 roku po

uzyskaniu opinii  Rady Rodzic闚 i Samorz康u Uczniowskiego .

1 . Osi庵ni璚ia uczni闚 podlegaj ocenianiu .

1.    Ucze mo瞠 otrzyma oceny bie膨ce oraz 鈔鏚roczne w stopniach wg  nast瘼uj帷ej  skali :

q       celuj帷y                              - 6

q       bardzo dobry +                  - 5+

q       bardzo dobry                      - 5

q       dobry +                              - 4+

q       dobry                                 - 4

q       dostateczny +                     -3+

q       dostateczny                        - 3

q       dopuszczaj帷y +                 - 2+

q       dopuszczaj帷y                    - 2

q       niedostateczny                    - 1

2.      Roczne oceny klasyfikacyjne z zaj耩 edukacyjnych ustala si w stopniach wed逝g nast瘼uj帷ej skali :

a) stopie celuj帷y                   -  6

b) stopie bardzo dobry           -  5

c) stopie dobry                      -  4

d) stopie dostateczny             -  3

e) stopie dopuszczaj帷y         -  2

f) stopie niedostateczny          -  1

3.      Oceny s jawne dla ucznia i jego rodzic闚 ( prawnych opiekun闚 ).Na wniosek ucznia lub jego rodzic闚    ( prawnych opiekun闚 ) nauczyciel uzasadnia ustalona ocen .

4.      Oceny klasyfikacyjne ustalaj nauczyciele prowadz帷y poszczeg鏊ne obowi您kowe zaj璚ia edukacyjne, a  ocen zachowania – wychowawca klasy po zasi璕ni璚iu opinii nauczycieli , uczni闚 danej klasy oraz  ocenianego

5.      Ocenianie osi庵ni耩 edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa si w ramach oceniania wewn徠rzszkolnego kt鏎e ma na celu :

a)      informowanie ucznia o poziomie jego osi庵ni耩 edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o post瘼ach w tym zakresie,

b)      udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

c)      motywowanie ucznia do dalszych post瘼闚 w nauce i zachowaniu ,

d)      dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o post瘼ach, trudno軼iach w nauce , zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia, umo磧iwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

6.      Ocenianie wewn徠rzszkolne obejmuje:

a)      formu這wanie przez nauczycieli wymaga edukacyjnych niezb璠nych do uzyskania poszczeg鏊nych 鈔鏚rocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowi您kowych i dodatkowych zaj耩 edukacyjnych.

b)      ustalanie kryteri闚 oceniania zachowania

c)      ocenianie bie膨ce i ustalanie 鈔鏚roczych ocen klasyfikacyjnych z obowi您kowych i dodatkowych zaj耩 edukacyjnych oraz bie膨cej i 鈔鏚rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z 1pkt1 i 4pkt 2 

d)      przeprowadzanie egzamin闚 klasyfikacyjnych , ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych                      z obowi您kowych i dodatkowych zaj耩 edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania zgodnie  z 1 pkt 2 i 4 pkt 2

7.      Pisemne prace kontrolne przechowywane s  przez nauczycieli przedmiot闚  przez okres jednego 

      roku  szkolnego  nie kr鏂ej  ni do po這wy lipca. Na wniosek ucznia lub jego rodzic闚 ( prawnych

      opiekun闚) , sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycz帷a

      oceniania ucznia jest udost瘼niana uczniowi lub jego rodzicom ( prawnym opiekunom ) .

8.  Nauczyciele na pocz徠ku ka盥ego roku szkolnego informuj uczni闚 oraz ich rodzic闚 ( prawnych

     opiekun闚) o :

a)    wymaganiach edukacyjnych niezb璠nych do uzyskania poszczeg鏊nych 鈔鏚rocznych i rocznych

            ocen klasyfikacyjnych z obowi您kowych i dodatkowych zaj耩 edukacyjnych wynikaj帷ych z 

            realizowanego przez siebie programu nauczania ;

b)   sposobach sprawdzania osi庵ni耩 edukacyjnych uczni闚 ;

c)    warunkach i trybie uzyskania wy窺zej ni przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowi您kowych i dodatkowych zaj耩 edukacyjnych .

9.      Wychowawca klasy na pocz徠ku ka盥ego roku szkolnego informuje uczni闚 oraz ich rodzic闚 

      ( prawnych opiekun闚) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o

       warunkach i trybie uzyskania wy窺zej ni przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania .

10.  Ocena 鈔鏚roczna z obowi您kowych i dodatkowych zaj耩 edukacyjnych jest 鈔edni wa穎n wszystkich ocen .Wagi  poszczeg鏊nych ocen ustalaj nauczyciele przedmiot闚 i zapisuje je w PSO.

11.   Sprawdzanie osi庵ni耩  ucznia  odbywa  si  b璠zie w formie :

      a) sprawdzian闚 pisemnych ,kt鏎e  powinny by poprzedzone powt鏎zeniem materia逝 na tydzie 

          przed  terminem sprawdzianu. Sprawdzian闚  nie mo瞠  by wi璚ej  ni 3 w  tygodniu  i  nie

          wi璚ej  ni  jeden  w ci庵u dnia. Informacja o sprawdzianie powinna by odnotowana w dzienniku 

          lekcyjnym

b)      kartk闚ek pisemnych , kt鏎e mog obejmowa materia z ostatnich lekcji i nie s  poprzedzone powt鏎zeniem wiadomo軼i . Kartk闚ka mo瞠 by na wszystkich lekcjach w danym dniu

c)      odpowiedzi ustnych , kt鏎e obejmowa mog materia z dw鏂h ostatnich lekcji

d)      prac domowych pisemnych , kt鏎e nie powinny by zadawane przed d逝gimi weekendami  oraz przerwami 鈍i徠ecznymi i feriami zimowymi .

e)      samodzielnych prac uczni闚 , kt鏎e polegaj na przygotowaniu projekt闚 , do鈍iadcze , referat闚 , album闚 , inscenizacji utwor闚 literackich , przem闚ie , dyskusji , prac plastycznych

f)        獞icze w formie pisemnej , oceny pracy z map .

g)      sprawdzian闚 praktycznych obejmuj帷ych elementy dyscyplin sportowych realizowanych na lekcjach

12.  Ucze mo瞠 otrzyma ocen niedostateczn za udzia w lekcji oraz za nieprzygotowanie do lekcji 

       polegaj帷e na braku  przyrz康闚 geometrycznych , braku zeszytu lub braku pracy domowej .

13.  Sprawdziany s ocenione w terminie dw鏂h tygodni od jego przeprowadzenia a kartk闚ki w ci庵u

       jednego tygodnia .

14. W przypadku gdy ucze by nieobecny na sprawdzianie z powod闚 usprawiedliwionych , ma 

       obowi您ek zaliczy materia w terminie dw鏂h  tygodni od przyj軼ia do szko造 .

15.  Na lekcjach wychowania fizycznego ucze jest oceniany bezpo鈔ednio po wykonaniu zadania

16.  Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego , techniki , plastyki i muzyki nale篡 w szczeg鏊no軼i bra pod uwag wysi貫k wk豉dany przez ucznia w wywi您ywanie si z obowi您k闚 wynikaj帷ych ze specyfiki tych zaj耩 .

17.  Na tydzie przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej nauczyciele poszczeg鏊nych

      przedmiot闚 i wychowawcy klas s zobowi您ani poinformowa ucznia i pisemnie rodzic闚 

(prawnych opiekun闚) rodzic闚 przewidzianych dla niego ocenach klasyfikacyjnych semestralnych i ko鎍oworocznych. O przewidzianych dla ucznia ocenach niedostatecznych klasyfikacyjnych semestralnych i ko鎍oworocznych nale篡 poinformowa ustnie ucznia i w formie pisemnej rodzic闚 (prawnych opiekun闚) na miesi帷 przed zako鎍zeniem 鈔鏚rocza/ roku.  Informacja do rodzic闚 wraz z dat i miejscem spotkania zainteresowanych stron ( rodzice, prawni opiekunowie, nauczyciele i ew. pedagog) w celu wyeliminowania ocen niedostatecznych. Informacja do rodzic闚 wys豉na jest na drukach szkolnych za po鈔ednictwem danego ucznia i po podpisaniu przez rodzic闚 (prawnych opiekun闚) zostaje zwr鏂ona do wychowawcy klasy. Informacja ta jest przechowywana przez wychowawc闚 do po這wy lipca w danym roku szkolnym.

18.  W przypadku braku informacji zwrotnej od rodzic闚 w sprawie przewidywanych ocen 

        niedostatecznych informacja wysy豉na b璠zie listem poleconym za potwierdzeniem zwrotnym

19.  Potwierdzeniem przekazania informacji uczniom o przewidzianych dla nich ocenach 

     klasyfikacyjnych semestralnych  i ko鎍oworocznych jest wpis w dzienniku lekcyjnym obok tematu 

     zaj耩 lekcyjnych.

20.  Ocenianie osi庵ni耩 uczni闚 rozpoczyna si z pocz徠kiem drugiego tygodnia po rozpocz璚iu roku 

      szkolnego .

21.  Semestr pierwszy ko鎍zy si 31 stycznia danego roku , je郵i ferie zimowe wypadaj w terminie 

       p騧niejszym . Je郵i 31 stycznia danego roku wypada w trakcie ferii zimowych , to zako鎍zenie

       pierwszego semestru nast瘼uje w pi徠ek poprzedzaj帷y rozpocz璚ie ferii .

22.  Nauczyciele ucz帷y w czasie dora幡ych i tymczasowych zast瘼stw mog ocenia prac uczni闚

      zar闚no z zachowania , jak i z danego przedmiotu .

23.  Uczniowie s zwolnieni z kartk闚ek , odpowiedzi ustnych w przypadku wzi璚ia dnia neutralnego , 

       po dyskotekach i wycieczkach  ca這dniowych  poza miejsce zamieszkania .

24.  Je郵i nauczany przedmiot ko鎍zy si w pierwszym semestrze , to ocena 鈔鏚roczna jest przepisywana na 鈍iadectwo jako ocena ko鎍oworoczna .

25.  Aby m鏂 odtworzy post瘼y edukacyjne oraz frekwencj uczni闚 , np. w wyniku zagini璚ia 

      dziennika lekcyjnego , nauczyciele poszczeg鏊nych przedmiot闚 , jak i wychowawcy klas mog 

      prowadzi sw鎩 zeszyt , w kt鏎ym odnotowywano by  zar闚no oceny , jak i nieobecno軼i uczni闚 .

 

2.  Og鏊ne kryteria stopni .

1. Ustala si nast瘼uj帷e kryteria stopni :

     1.1. stopie celuj帷y otrzymuje ucze , kt鏎y spe軟ia co najmniej dwa spo鈔鏚 podanych kryteri闚:

1.1.1. posiad wiedz i umiej皻no軼i znacznie wykraczaj帷e poza program nauczania przedmiotu w   

          danej klasie ,

1.1.2. samodzielnie i tw鏎czo rozwija w豉sne uzdolnienia , biegle pos逝guje si zdobytymi

          wiadomo軼iami w  rozwi您ywaniu problem闚 teoretycznych lub praktycznych z programu 

          nauczania danej klasy ,  proponuje rozwi您ania nietyp7owe ,

1.1.3. rozwi您uje tak瞠 zadania wykraczaj帷e poza program nauczania danej klasy

1.1.4.osi庵a sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych , zawodach sportowych i innych    

         kwalifikuje si do fina堯w na szczeblu wojew鏚zkim  lub krajowym

1.2. stopie bardzo dobry otrzymuje ucze , kt鏎y spe軟ia kryteria:

1.2.1. opanowa pe軟y zakres wiedzy i umiej皻no軼i wyznaczony przez podstaw programow 

1.2.2.sprawnie pos逝guje si zdobytymi wiadomo軼iami , rozwi您uje samodzielnie problemy 

          teoretyczne i praktyczne uj皻e programem nauczania ,

1.2.3. potrafi zastosowa posiadan wiedz do rozwi您ywania  zada i problem闚 w nowych 

         sytuacjach

1.3. stopie dobry otrzymuje ucze , kt鏎y :

1.3.1    nie opanowa w pe軟i wiadomo軼i wyznaczonych przez podstaw programow  , ale opanowa je na poziomie rozszerzonym  , poprawnie stosuje wiadomo軼i , rozwi您uje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne

1.4. stopie dostateczny otrzymuje ucze , kt鏎y :

1.4.1.  opanowa wiadomo軼i i umiej皻no軼i wyznaczone przez podstaw programow  na poziomie podstawowym , rozwi您uje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o 鈔ednim stopniu trudno軼i

1.5. stopie dopuszczaj帷y otrzymuje ucze , kt鏎y :

1.5.1.  ma braki w wiadomo軼iach i umiej皻no軼iach , ale braki te nie przekre郵aj mo磧iwo軼i uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ci庵u dalszej nauki

            rozwi您uje zadania teoretyczne i praktyczne typowe , o niewielkim stopniu trudno軼i .

1.6. stopie niedostateczny otrzymuje ucze , kt鏎y :

1.6.1. nie opanowa wiadomo軼i i umiej皻no軼i zawartych w podstawach programowych danego

                przedmiotu a braki w wiadomo軼iach i umiej皻no軼iach uniemo磧iwiaj dalsze zdobywanie

                wiedzy z tego przedmiotu nie jest w stanie rozwi您a zada o niewielkim stopniu trudno軼i .

3  Odwo豉nie od ocen

      1.  Ucze ma prawo poprawienia oceny  klasyfikacyjnej z zastrze瞠niem  19 pkt 1

           Rozporz康zenia MENiS z dnia 7 wrze郾ia 2004 rok w sprawie warunk闚 i sposobu oceniania ,

           klasyfikowania i promowania uczni闚 i s逝chaczy oraz przeprowadzania sprawdzian闚 i 

           egzamin闚   w szko豉ch publicznych ( Dz.U. Nr  199 , poz. 2046 )

      1.1.Poprawa mo瞠 dotyczy nie wi璚ej ni dw鏂h ocen klasyfikacyjnych z zaj耩 edukacyjnych,

      1.2. Podanie o zmian oceny sk豉da do nauczyciela przedmiotu ucze lub jego rodzic /  prawny

             opiekun / w ci庵u dw鏂h dni od poinformowania ucznia o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej

      1.3. Egzamin sprawdzaj帷y  musi si odby najp騧niej dzie przed planowanym posiedzeniem

             klasyfikacyjnym rady pedagogicznej;

      1.4. Dla przeprowadzenia egzaminu sprawdzaj帷ego dyrektor szko造 powo逝je komisj w sk豉dzie:

                  a) przewodnicz帷y zespo逝 wychowawczego lub nauczyciel dyplomowany  jako

                      przewodnicz帷y

                  b) nauczyciel przedmiotu jako egzaminuj帷y

                  c) inny nauczyciel ucz帷y tego samego przedmiotu jako cz這nek

       1.5. Egzamin sk豉da si z  cz窷ci pisemnej z zaj耩 edukacyjnych z wyj徠kiem egzaminu z plastyki ,

              muzyki , informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, dla kt鏎ych egzamin ma form

              zada praktycznych.

       1.6. W podaniu osoba sk豉daj帷a odwo豉nie zobowi您ana jest do napisania na jak ocen ucze si

              odwo逝je w celu przygotowania odpowiedniego zestawu pyta na okre郵on ocen.

         1.7. Ocena ustalona w wyniku egzaminu sprawdzaj帷ego jest ostateczna .

4 Ocena zachowania

1.        字鏚roczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzgl璠nia w szczeg鏊no軼i:

a)    wywi您ywanie si z obowi您k闚 ucznia

b)   post瘼owanie zgodne z dobrem spo貫czno軼i szkolnej

c)    dba這嗆 o honor i tradycje szko造

d)   dba這嗆 o pi瘯no mowy ojczystej

e)    dba這嗆 o bezpiecze雟two i zdrowie w豉sne oraz innych os鏏

f)     godne , kulturalne zachowanie si w szkole i poza ni

g)    okazywanie szacunku innym osobom .

2.        Ocen zachowania 鈔鏚roczn i ko鎍oworoczn ustala si wg skali:

a) wzorowe

b) bardzo dobre

c) dobre

d) poprawne

e) nieodpowiednie.

f) naganne

3.      Ocena zachowania nie ma wp造wu na:

a)      oceny klasyfikacyjne z zaj耩 edukacyjnych

b)      promocj do klasy programowo wy窺zej lub uko鎍zenie szko造 z zastrze瞠niem ust.7 

      i ust. 8 Rozporz康zeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 wrze郾ia 2006 roku 

      zmieniaj帷e rozporz康zenie w sprawie warunk闚 i sposobu oceniania, klasyfikowania

      promowania uczni闚 i s逝chaczy oraz przeprowadzania sprawdzian闚 i egzamin闚  w

      szko豉ch publicznych ( Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1154).

4.      Ka盥y z wychowawc闚 zak豉da dla swojej klasy zeszyt klasowy, w kt鏎ym odnotowane s informacje zar闚no pozytywne jak i negatywne, b璠帷e podstaw do ustalenia oceny zachowania. Informacje do zeszytu klasowego mog wpisywa zar闚no nauczyciele ucz帷y w danej klasie, jak r闚nie i pozostali nauczyciele.

5.      O kryteriach oceny zachowania informujemy uczni闚 na pocz徠ku roku szkolnego, a rodzic闚 na pierwszym spotkaniu (podpisy uczni闚 i rodzic闚 na li軼ie).

6.      Wychowawca jest zobowi您any do informowania na bie膨co (pisemnie lub ustnie-telefonicznie) rodzic闚 /prawnych opiekun闚/ na bie膨co o 豉maniu szkolnego regulaminu (np. nieobecno軼i, palenie papieros闚, picie alkoholu, przynoszenie i spo篡wanie 鈔odk闚 odurzaj帷ych, niszczenie mienia szkolnego, wagary, wulgarne zachowanie w szkole i w miejscach publicznych, na zawodach, wycieczkach, biwakach).

7.      Przestrzeganie zasad WSO ( dotycz帷ych zachowania) obowi您uje ucznia w szkole i poza szko陰.

8.      Reprezentowanie szko造 w konkursach, na olimpiadach, zawodach sportowych ma wp造w na ocen zachowania , je瞠li ucze godnie reprezentuje szko喚.

9.      O ocenie zachowania informujemy ucznia tydzie przed posiedzeniem klasyfikacyjnym (potwierdza informacj w豉snor璚znym podpisem).

10.  W przypadku gdy ocena ko鎍oworoczna jest ni窺za od 鈔鏚rocznej lub ucze jest nieobecny podczas jej ustalania wychowawca jest zobowi您any pisemnie poinformowa rodzic闚 /prawnych opiekun闚/.

11.  Rodzic ma prawo do odwo豉nia si od oceny zachowania (pisemne uzasadnienie do dyrekcji szko造), najp騧niej do trzech dni roboczych przed posiedzeniem klasyfikacyjnym. P騧niej nie ma mo磧iwo軼i odwo豉nia.

12.  W celu wyja郾ienia odwo豉nia od oceny zachowania dyrektor powo逝je komisj.W sk豉d komisji wchodz:

a) dyrektor szko造 lub przewodnicz帷y zespo逝 wychowawczego jako przewodnicz帷y

b) wychowawca klasy

c) przewodnicz帷y Rady Rodzic闚 lub inny przedstawiciel zarz康u

d) pedagog szkolny

e) nauczyciel ucz帷y w klasie wskazany przez dyrektora

13.  Decyzj o zmianie oceny zachowania podejmuje si w g這sowaniu tajnym , zwyk陰 wi瘯szo軼i g這s闚

14.   Ocena ustalona przez komisj jest ostateczna .

15.  W przypadku nieobecno軼i wychowawcy o ocenie zachowania dziecka  uczni闚 i rodzic闚 informuje pedagog szkolny lub osoba wskazana przez dyrektora szko造.

16.  Przy ustalaniu oceny zachowania (po uwzgl璠nieniu kryteri闚 oceny zachowania) nauczyciel wychowawca bierze pod uwag :

a.    samoocen ucznia,

b.   opini klasy i grona pedagogicznego

17.  Ocena zachowania ustalona przez wychowawc jest ostateczna

18.  Oceny: wzorowa i nieodpowiednia musz by umotywowane przez wychowawc na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

19.  Inne oceny zachowania czytane s imiennie na posiedzeniu klasyfikacyjnym.

20.  W przypadku spe軟ienia kryteri闚 na poszczeg鏊ne oceny zachowania o ostatecznej ocenie decyduje frekwencja ( za ka盥e 15 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze zostanie obni穎na ocena o 1 stopie).

21.  Termin usprawiedliwiania nieobecno軼i ucznia na zaj璚iach lekcyjnych ustala si na jeden tydzie od przyj軼ia ucznia do szko造 po nieobecno軼i .

22.  Ustalaj帷 ostateczn ocen ucznia, przyjmuje si nast瘼uj帷 punktacj:

a.       po 5 punkty za poszczeg鏊ne kryteria na ocen wzorow (陰cznie 25 punkt闚),

b.      po 4 punkty za poszczeg鏊ne kryteria na ocen bardzo dobr  (陰cznie 20 punkt闚),

c.       po 3 punkty za poszczeg鏊ne kryteria na ocen dobr  (陰cznie 15 punkt闚),

d.      po 2 punkty za poszczeg鏊ne kryteria na ocen poprawn (陰cznie 10 punkt闚),

e.       po 1 punkcie za poszczeg鏊ne kryteria na ocen nieodpowiedni (陰cznie 5 punkt闚),

f.        po 0 punkty za poszczeg鏊ne kryteria na ocen nagann

23.  Ucze mo瞠 otrzyma:

a.                   ocen wzorow                       za      25 punkt闚  – 23 punkt闚,

b.                  ocen bardzo dobr               za      22 punkt闚 – 18 punkt闚,

c.                   ocen dobr                           za     17 punkt闚 – 13 punkt闚 ,

d.                  ocen poprawn                     za     12 punkt闚 – 8 punkt闚 ,

e.                   ocen nieodpowiedni           za     7 punkt闚 – 4 punkt闚

f.                    ocen nagann                       za     3 punkt闚 – 0 punkt闚

 

5 Szczeg馧owe kryteria ocen zachowania.

            Szczeg馧owe kryteria zosta造 zapisane jako za陰cznik do Wewn徠rzszkolnego Systemu Oceniania

 

.   6  Odwo豉nia od trybu ustalania ocen klasyfikacyjnych i oceny zachowania

 1. Ucze lub jego rodzice ( prawni opiekunowie ) mog zg這si zastrze瞠nia do dyrektora szko造, je瞠li uznaj , 瞠 roczna ocena klasyfikacyjna z zaj耩 edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zosta豉 ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotycz帷ymi trybu ustalania tej oceny . Zastrze瞠nia mog by zg這szone w terminie do 7 dni po zako鎍zeniu zaj耩 dydaktyczno – wychowawczych .

 2. W przypadku stwierdzenia , 瞠 roczna ocena klasyfikacyjna z zaj耩 edukacyjnych lub roczna ocena 

     zachowania zosta豉 ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotycz帷ymi trybu ustalania tej oceny

     dyrektor  powo逝j komisj , kt鏎a :

            a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zaj耩 edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian

                wiadomo軼i i umiej皻no軼i ucznia , w formie pisemnej i ustnej , oraz ustala roczn ocen

                klasyfikacyjn z danych zaj耩 edukacyjnych .

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczna ocen klasyfikacyjn 

     zachowania  w drodze g這sowania zwyk陰 wi瘯szo軼i ; w przypadku r闚nej liczby g這s闚

    decyduje g這s przewodnicz帷ego komisji .

3. Termin sprawdzianu , o kt鏎ym mowa w ust. 2 pkt a , uzgadnia si z uczniem i jego rodzicami                   

    ( prawnymi opiekunami ) .

4. W sk豉d komisji wchodz :

1.      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zaj耩 edukacyjnych :

a.       dyrektor szko造 albo nauczyciel zajmuj帷y w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodnicz帷y komisji

b.      nauczyciel prowadz帷y dane zaj璚ia edukacyjne

c.       dw鏂h nauczycieli z danej lub innej szko造 tego samego typu , prowadz帷y takie same zaj璚ia edukacyjne

2.      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania :

a.       dyrektor szko造 albo nauczyciel zajmuj帷y w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodnicz帷y komisji

b.      wychowawca klasy

c.       wskazany przez dyrektora szko造 nauczyciel prowadz帷y zaj璚ia edukacyjne w danej klasie

d.      pedagog

e.       psycholog

f.        przedstawiciel samorz康u uczniowskiego

g.       przedstawiciel rady rodzic闚

5. Ustalona przez komisj roczna ocena klasyfikacyjna z zaj耩 edukacyjnych oraz roczna ocena

    klasyfikacyjna zachowania nie mo瞠 by ni窺za od ustalonej wcze郾iej oceny.Ocena ustalona przez

    komisj jest ostateczna , z wyj徠kiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zaj耩

    edukacyjnych , kt鏎a mo瞠 by zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego .

7  Tryb i zasady przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego

1. Ucze mo瞠 by nie klasyfikowany z jednego lub wszystkich zaj耩 edukacyjnych, je瞠li brak jest

    podstaw do ustalenia 鈔鏚rocznej lub rocznej  oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecno軼i ucznia na 

    zaj璚iach edukacyjnych przekraczaj帷ej po這w czasu przeznaczonego na te zaj璚ia w szkolnym

    planie nauczania .

2.Egzamin klasyfikacyjny zdaje r闚nie ucze :

1.      realizuj帷y , na podstawie odr瑿nych , indywidualny program lub tok nauki

2.      spe軟iaj帷y obowi您ek szkolny lub obowi您ek nauki poza szko豉

3. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza si w formie pisemnej i ustnej z wyj徠kiem zaj耩 edukacyjnych

    z plastyki , muzyki , techniki , informatyki i wychowania fizycznego , dla kt鏎ych egzamin

    klasyfikacyjny  ma przede wszystkim form zada praktycznych .

4. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia si z uczniem i jego rodzicami .

5. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia , o kt鏎ym mowa  w ust. 2 pkt 1 , przeprowadza nauczyciel danych

    zaj耩 edukacyjnych w obecno軼i , wskazanego przez dyrektora szko造 , nauczyciela takich samych lub

    pokrewnych zaj耩 edukacyjnych .

6. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia , o kt鏎ym mowa w ust. 2 pkt 2 , przeprowadza komisja ,

    powo豉na przez dyrektora szko造 , kt鏎y zezwoli na spe軟ianie przez ucznia odpowiednio obowi您ku

    szkolnego lub obowi您ku nauki poza szko陰 . W sk豉d komisji wchodz :

            1. dyrektor szko造 albo nauczyciel zajmuj帷y w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako

                przewodnicz帷y komisji

            2. nauczyciele zaj耩 edukacyjnych okre郵onych w szkolnym planie nauczania , dla odpowiedniej

                klasy

7.W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mog by obecni – w charakterze obserwator闚 – rodzice          

   ( prawni opiekunowie ) ucznia .

8.      Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporz康za si protok馧 i do陰cza si pisemne prace

     ucznia  i  zwi瞛陰 informacj o ustnych odpowiedziach ucznia . Protok馧 stanowi za陰cznik do

     arkusza ocen ucznia .

9. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena

    klasyfikacyjna z zaj耩 edukacyjnych jest ostateczna z zastrze瞠niem 7 ust.1

8   Tryb i zasady przeprowadzania egzaminu poprawkowego

1. Tryb i zasady przeprowadzania  egzaminu poprawkowego reguluje rozporz康zenie MENiS z dnia 7 

    wrze郾ia 2004 roku w sprawie warunk闚 i sposob闚 oceniania , klasyfikowania i promowania

    uczni闚 i s逝chaczy oraz przeprowadzania sprawdzian闚 i egzamin闚  w szko豉ch publicznych         

    (  Dz.U. Nr  199 ,  poz. 2046 )

2. Ucze , kt鏎y w wyniku klasyfikacji rocznej uzyska ocen niedostateczn z jednych obowi您kowych

     zaj耩 edukacyjnych , mo瞠 zdawa egzamin poprawkowy .

3. W wyj徠kowych przypadkach rada pedagogiczna mo瞠 wyrazi zgod na egzamin poprawkowy z

    dw鏂h obowi您kowych zaj耩 edukacyjnych .

4. Egzamin poprawkowy sk豉da si z cz窷ci pisemnej oraz ustnej , z wyj徠kiem egzaminu z plastyki ,

    muzyki , informatyki , techniki oraz wychowania fizycznego , z kt鏎ych egzamin powinien mie

    przede wszystkim form zada praktycznych .

5. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szko造 w ostatnim tygodniu ferii letnich .

6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja egzaminacyjna w sk豉dzie :

            6.1. dyrektor szko造 albo nauczyciel zajmuj帷y w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako

                przewodnicz帷y komisji

            6.2. nauczyciel prowadz帷y dane zaj璚ia edukacyjne – jako egzaminuj帷y

            6.3. nauczyciel prowadz帷y takie same lub pokrewne zaj璚ia edukacyjne  - jako cz這nek komisji .

7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporz康za si protok馧 zawieraj帷y : sk豉d komisji , 

    termin egzaminu , pytania egzaminacyjne , wynik egzaminu oraz uzyskana ocen . Do protoko逝 

    za陰cza si pisemne prace ucznia i zwi瞛陰 informacj o ustnych odpowiedziach ucznia .Protok馧

    stanowi za陰cznik do arkusza ocen ucznia.

8. Ucze , kt鏎y z przyczyn usprawiedliwionych  nie przyst徙i do egzaminu poprawkowego w

    wyznaczonym terminie , mo瞠 przyst徙i do niego w dodatkowym terminie , wyznaczonym przez

    dyrektora szko造 , nie p騧niej ni do ko鎍a wrze郾ia

9. Ucze , kt鏎y nie zda egzaminu poprawkowego , nie otrzymuje promocji i powtarza klas .

10.Uwzgl璠niaj帷 mo磧iwo軼i edukacyjne ucznia gimnazjum , rada pedagogiczna mo瞠 jeden raz

     w ci庵u danego etapu edukacyjnego promowa do klasy programowo wy窺zej ucznia , kt鏎y nie zda

     egzaminu poprawkowego z jednych zaj耩 edukacyjnych , pod warunkiem  瞠 te obowi您kowe zaj璚ia

     edukacyjne s , zgodnie ze szkolnym planem nauczania , realizowane w klasie programowo wy窺zej .

9   Postanowienia ko鎍owe

1.  Wewn徠rzszkolny system oceniania jest dokumentem “ otwartym” , co oznacza , 瞠 mo瞠 by  uzupe軟iany   i zmieniany na wniosek organ闚 szko造 .

1.        Wewn徠rzszkolny system oceniania wchodzi w 篡cie po podj璚iu uchwa造 przez Rad Pedagogiczn tj. z dniem 20 wrze郾ia 2004  roku .